На основу члана 20. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 14/20), Скупштина Градске општине Севојно, на седници одржаној 22.03.2018. године, доноси

 ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

  1. Жарко Вукотић, пензионер, бира се за заменика председника Скупштине Градске општине Севојно.

 

  1. Мандат заменика председника Скупштине траје 4 године.

 

  1. Ова одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном листу града Ужица“.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

I  Број 06 – 139/18

Датум: 22.03.2018. године

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

                                                                                           Никола Гогић, с.р.     

У наставку можете погледати/преузети следеће документе

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

О Д Л У К У О ПОТВРДИ МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО