Председник ГО Севојно

Бране Синџиревић, на позицији председника градске општине Севојно од оснивања општине

Рођен 15.10.1957. Дипломирани машински инжењер. Пре ступања на функцију Председника ГО Севојно обављао руководеће послове у Синтер АД, Проминг ДОО Београд, Златибор Градња АД, Електромонтажа и другим. Ожењен, отац двоје деце.

Председника Градске општине бира Скупштина градске општине из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем.

Председник Градске општине Севојно:

  • представља и заступа Градску општину;
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
  • наредбодавац је за извршење буџета;
  • усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Градске општине или другим прописом Скупштине;
  • редовно извештава Скупштину Градске општине о свом раду, на њен захтев или по својој иницијативи;
  • врши и друге послове утврђене прописима Градске општине.