Радом Управе градске општине руководи начелник кога, на основу јавног огласа, поставља Веће градске општине. За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има завршен Правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. За свој рад и рад управе начелник одговара Скупштини и Већу градске општине у складу са Статутом градске општине и одлуком о организацији управе градске општине.

Начелник Управе Градске општине Севојно је Биљана Старовла.

Контактни подаци:
тел: +381 (0) 31 31 50 107
e-mail: biljana.starovla@uzice.rs
Адреса
Миливоја Марића 40
31205 Севојно