Скупштина Градске општине Севојно је наjвиши орган градске општине који врши послове утврђене законом и Статутом Града Ужица.

Скупштина градске општине има 19 одборника.

Грађани бирају одборнике скупштине градске општине на непосредним изборима, тајним гласањем, на четири године, сходном применом закона којим се уређују локални избори.

Изборе за одборнике скупштине градске општине расписује председник Скупштине града

Скупштина градске општине има председника кога на предлог најмање једне трећине одборника бира из састава одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника

Председник скупштине градске општине има заменика који га замењује у случају одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника скупштине бира се на исти начин као председник скупштине

Надлежности Скупштине Градске општине Севојно:

 1. Надлежности Скупштине Градске општине Севојно:
  1. Доноси Статут Градске општине,
  2. Пословник о раду Скупштине,
  3. Одлуку о организацији управе Градске општине Севојно,
  4. Доноси буџет и завршни рачун;
  5. Доноси Програм развоја Градске општине и појединих делатности, у складу са програмом развоја Града;
  6. Даје претходно мишљење на Програм развоја Града, Програм уређивања грађевинског земљишта, Просторни план Града, као и на урбанистичке планове који се односе на подручје градске општине;
  7. Одлучује о обележјима и празнику Градске општине Севојно и установљава јавне награде и признања;
  8. Одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и иностранству, уз сагласност скупштине Града;
  9. Доноси прописе и друге опште акте из своје надлежности;
  10. У складу са законом, расписује референдум о питањима од значаја за локалну заједницу, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
  11. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
  12. Поставља и разрешава секретара Скупштине;
  13. Бира и разрешава Председника Градске општине Севојно и заменика Председника Градске општине и чланове Већа Градске општине;
  14. Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Градске општине Севојно;
  15. Оснива меснe заједнице у селима и може образовати месне заједнице и друге облике месне самоуправе у градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.), уз сагласност Скупштине Града,
  16. Образује органе, организације и службе за потребе Градске општине Севојно;
  17. Обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом и другим прописима Града Ужица и овим Статутом.

   

Већином гласова од укупног броја одборника Скупштина Градске општине Севојно одлучује о следећим питањима:

 • о доношењу и изменама Статута Градске општине Севојно,
 • о доношењу и изменама Одлуке о буџету Градске општине Севојно,
 • о јавном задуживању градске општине Севојно
 • о давању претходног мишљења на Програм развоја Града, Програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план и урбанистичке планове Града који се односе на подручје Градске општине Севојно,
 • о симболима, празнику и другим обележјима Градске општине Севојно,

о расписивању референдума и самодоприноса за подручје Градске општине Севојно,

 • о избору и разрешењу председника и заменика председника Скупштине,
 • о избору и разрешењу Председника и заменика Председника Градске општине Севојно,
 • о избору и разрешењу чланова Већа градске општине Севојно,
 • о оснивању, промени подручја и укидању месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.