Председник градске општине

Председник Градске општине је извршни орган Градске општине.

Надлежности председника Градске општине:

  1. Представља и заступа Градску општину;
  2. Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  3. Наредбодавац је за извршење буџета;
  4. Усмерава и усклађује рад Управе градске општине;
  5. Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом и другим актима;
  6. Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Градске општине.

Председник градске општине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник и заменик Председника градске општине су лица на сталном раду у Градској општини.