Председник Градске општине Севојно:

  • представља и заступа Градску општину;
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
  • наредбодавац је за извршење буџета;
  • усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Градске општине или другим прописом Скупштине;
  • редовно извештава Скупштину Градске општине о свом раду, на њен захтев или по својој иницијативи;
  • врши и друге послове утврђене прописима Градске општине.