Скупштина ГО Севојно

Сходно Закону о локалној самоуправи, Статуту града Ужица и Одлуци о раду органа Градске општине Севојно, Скупштина је представнички орган који врши основне функције локалне власти. Скупштина Градске општине Севојно имаа 15 одборника који се бирају по пропорцијалном систему на четири године.

Органи Градске општине су : Скупштина градске општине, председник градске општине, Веће градске општине и Управа градске општине.

Скупштина градске општине доноси Статут, Одлуку о организацији Управе Градске општине и Пословник, уз сагласност Скупштине града, има надлежности које се односе на давање мишљења на програм развоја Града, програм уређивања грађевинског земљишта, просторни план града, као и на урбанистичке планове који се доносе за њену територију, доноси буџет и завршни рачун, доноси програм развоја градске општине и појединих делатности у складу са програмом развоја Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи. Скупштина градске општине образује органе, организације и службе за потребе градске општине.

Скупштина општине бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине, поставља и разрешава секретара Скупштине, бира и разрешава председника градске општине и чланове Већа градске општине.

Надлежности Скупштине општине су и: одлучивање о сарадњи и удруживању са градским општинама у земљи и иностранству, одлучивање о додељивању награда и других јавних признања и обављање других послова у складу са законом, Статутом и другим прописима Града Ужица и Статутом градске општине.

Председник Скупштине градске општине Севојно је Иван Цвијовић.