Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2018. години

III број 145/18

26.03.2018. године

Комисије за избор предлога годишњих и посебних програма у области спорта који ће се реализовати у 2018. години,  након  спроведеног поступку по јавном позиву Конкурс за посебне програме у области спорта,  размотривши  благовремене поднете пријаве и након што је сачињена листу вредновања и рангирања пројеката и на основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени листа Града Ужица“ број 6/17) на састанку одржаном 26.03.2018. године и члана 43. Статута Градске општине Севојно ( Службени лист града Ужица 20/14)  дала је следећи :

 Предлог заменику председника Градске општине Севојно

I Након  спроведеног поступку по јавном позиву, благовремено су  приспеле  пријаве, које су испуњавале услове предвиђене конкурсом тако да  предлажемо се финансирање  програма:

  1. ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна у висини  од:                              370.000,00 динара
  2. ,, Спортско удружење Севојно “  из Севојна              у висини  од:                              230.000,00 динара

 

______________________________

          Укупно:  600.000,00 динара

II    Средства су планирана Одлуком о буџету Градске општине Севојно 2018. годину  I број: 06-400-691/17 од  20.12.2017. године на позицији број 38, конто 481– дотације невладиним организацијама.

III    Пријаве организација у области спорта  које су аплицирале на јавни позив саставни су део овог предлога.

      О б р а з л о ж е њ е

 

Градска општина Севојно је 14.03.2018. године објавила Конкурс за посебне програме у области спорта, који ће се реализовати на територији Градскe општине Севојно у 2018. години.

На конкурс су  се пријавиле 2 организације, пријаве су благовремене, дате на задатим обрасцима и са траженим прилозима, одлука ће бити објављена на сајту, а Комисија на основу  предметног Правилника сачинила овај предлог.

Сходно напред наведеном  предлажемо заменику председника Градске оpштине Севојно да донесе Одлуку о финансирању посебних програма у области спорта у 2018. години у износима наведеним у диспозитиву одлуке.

                                                           Председник комисије

                                                        Милија Кулашевић, с.р.