На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана запошљавања Градске општине Севојно за 2018.годину и  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма и мера активне политике запошљавања у 2018.години (број:2240-101-10/2018 од 08.06.2018.године)

 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписују

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Градска општина Севојно у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) уз финансирање градске општине Севојно, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018.годину и Локалним акционог плана запошљавања градске општине Севојно, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају све категорије теже запошљивих  са евиденције Националне службе.

Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује општина Севојно, на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је шест месеци, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • друштвених, културних, социјалних и хуманитарних делатности
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављени посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица на јавним радовима, у висини до 2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, у висини:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и шест месеци;

 • накнаду трошкова организовања обуке: у току трајања јавног рада, у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама; послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу.

Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно уписана у регистар који води Агенција за привредне регистре

 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да:

 • је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује
 • да је са подручја градске општине Севојно или пак јавни рад реализује на подручју градске општине Севојно
 • да радно ангажује незапослена лица са подручја градске општине Севојно.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац-извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • списак лица корисника услуга – за послодавацa – извођачa јавног рада из области социјалних и хуманитарних делатности

 

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца – извођача јавног рада или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Градска општине Севојно и Национална служба задржавају право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, филијали Ужице, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Ужице.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг листе, а након провере испуњености услова из Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року до 30 дана од дана истека јавног конкурса.

Градска општина Севојно и Национална служба задржавају право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, као и процену оправданости поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада, коме је у периоду 2012-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области  на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен у складу са споразумом.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли филијале Ужице.

Одлуку о одобравању средстава за спровођења јавног рада доноси Председник градске општине Севојно .

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми Број бодова
Јавни конкурс општи
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Друштвене, културне, социјалне и хуманитарне делатности 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање лица искључиво I и II степена стручне спреме 10
Претходно коришћена средства по програму јавних радова Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду*

 

15
Коришћена средства и лица нису остала у радном односу 0
Нису раније коришћена средства** 20
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60

 

*Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована/закључен уговор о раду“ подразумева да је извођач јавног рада лица која су била укључена у програм јавних радова, без обзира на број (укључујући и особе са инвалидитетом), радно ангажовао или запослио на неодређено време одмах након истека уговорне обавезе, по јавним конкурсима Националне службе за период 2013-2017. године.

**Елемент „Нису раније коришћена средства“ односи се на период 2013-2017. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју  евиденцију.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Директор филијале Ужице,Председник градске општине Севојно и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.

Уговор о спровођењу јавног рада закључује се у року до 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Сви уговори морају бити закључени у току календарске године у којој је донета одлука.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења; послодавци – извођачи који су користили средства за организовање спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 000.001,00 динара и више – гаранција банке у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци дуже од трајања јавног рада и једна блако соло меница са меничним овлашћењем.
 1. За кориснике јавних средстава:**
 • изјава одговорног лица корисника средстава да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада и да није у могућности да приложи одговарајуће средство обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим, најмање у дужини трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање;у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац у 15 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, за преостало време трајања уговора;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши исплату уговорене накнаде за обављен посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно врши исплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке, уколико се иста организује по програму образовне установе, у складу са уговором;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке на прописаном обрасцу;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у филијали Ужице у Ужицу , путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 22.06.2018. године.

Пријаву за конкурс преузмите ОВДЕ