ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење ѕа заштиту животне средине и одрживи развој
Ул. Димитрија Туцовића бр.52
Тел: 031/592421

 

На захтев Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој града Ужица обављено је испитивање хигијенске исправности воде са јавних чесми на територији града Ужица. Иситивања су обављена према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99, Сл.гл. РС 28/19), обим „А“. Јавне чесме су алтернативни објекти водоснадбевања. Водни објекти су каптаже које се не одржабвају редовно, а воде су изворске – „сирове“ што значи да не пролазе кроз поступке пречишћавања и дезинфекције. Имајући у виду да не постојиапсолутна безбедност коришћења воде са јавних чесама, неопходна је опрезност приликом коришћења воде за пиће.

Све јабне чесме са хигијенски неисправном водом за пиће су видно обележене са таблом „вода није за пиће“.

Извештај о контроли јавних чесми на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.