ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-296/19
Датум: 10.10.2019

На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-296/19 од 10.10.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

 1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
  Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
  Врста наручиоца: градска и општинска управа
  2. Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у ГО Севојно
  Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
  3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Радови на путној инфраструктури у Градској општини Севојно и то: А) Асфалтирање пута у Караџића луци – затворени пропуст други део 380м, ш=2,5м асфалт, Б) Асфалтирање деонице на Рујевцу-Ђурић, 205м дужине и 2,5м ширине; обим радова дефинисан предмером радова на путној инфраструктури у Градској општини Севојно; место извођења радова – ГО Севојно.
  4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
  5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
  6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
  7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
  Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
  Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rsили са сајта наручиоца – www.uzice.rs
  8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
  Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-296/19 Путна инфраструктура у ГО Севојно- НЕ ОТВАРАТИ.
  На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
  Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
  Рок за достављање понуда: 22.10.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
  9. Понуда са варијантама није дозвољена.
  10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 22.10.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
  11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
  12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
  13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rsи Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs