У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови  у граду Ужице”   –  Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице,  расписује конкурс за доделу бесповратних средстава  у износу  од  3.680.000,00 динара за развој пчеларства  као пољопривредене делатности  за  најмање 23 пољопривредника/це, старости од  21-40 година,  који имају место пребивалишта на територији  града Ужице, са циљем да оснаже породице и да им се омогући економско јачање.

Помоћ  није у новцу  него у роби, а  укључује набавку  нових пчелињих друштава и друге  опреме за  пчеларство (кошнице, рамови, центрифуге и сл.)

Позивамо све заинтересоване који  задовољавају основни  критеријум  да имају између 21 и 40 година,  да се пријаве тако што ће попунити  ПРИЈАВУ, уз коју треба доставити пропратну документацију наведену у даљем тексту.

Конкурс је отворен  од 16-ог маја 2019. године до 7-ог  јуна 2019. године

ПРИЈАВУ  можете преузети  у услужном центру градске управе Ужице,  као и путем интернета  са сајта:  www.divac.com   и   www.uzice.rs

За  све детаљне информације обратити  се  г-ђи  Нади Обрадовић – Фондација  “Ана и Владе Дивац”   путем е-маила: nada.obradovic@divac.com  или  на број телефона  062 /77 88 73, као и 031/590-163 – Градска управа Ужице.

Попуњену  ПРИЈАВУ,  са неопходном пратећом документацијом,   послати на адресу :

ФОНДАЦИЈА  “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”

11000 Београд, ул. Илије Гарашанина  бр. 53а/7

са назнаком:  “за Конкурс за пољопривредни програм –  Ужице”

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 • пољопривредници који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за развој пчеларства  (тренутно имају поседу  од 0 до 30 пчелињих друштава);
 • да имају пребивалиште на територији града Ужица;
 • да имају регистровано ПГ на територији града Ужица на подносиоца пријаве или регистровано на неког од чланова заједничког домаћинства;
 • да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника;
 • да су поднели попуњену  ПРИЈАВУ  Фондацији  “Ана и Владе Дивац ” са пратећом документацијом;
 • да нису запослени  у  Граду  Ужице (одборници, чланови Градског  већа, радници градске управе);

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:

 • Вишечлана породица и  везана домаћинства
 • Лица без сталног запослења или лица са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинства
 • Породица са болесним-инвалидним члановима
 • Једнородитељске породице

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ  ПОМОЋ КОРИСНИКУ  ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

 • Интересовања и  знања
 • Искуства и  тренутна производња
 • Потреба корисника

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ О Б А В Е З Н О  ТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

 1. Пристанак за обраду података о личности – дата у прилогу
 2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве, као и за све пунолетне чланове домаћинства
 3. Оверена Изјава о броју чланова домаћинства
 4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
 5. За пензионере – копија  задњег  чека  од пензије
 6. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица)
 7. За незапослене чланове породичног домаћинства која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености
 8. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса
 9. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока
 10. За болесне чланове домаћинства – копија медицинске документације
 11. За пољопривредна газдинства – потврда о активном статусу газдинства за 2019.годину
 12. Извод из биљне и животињске структуре за 2019. годину за ПГ подносиоца пријаве
 13. Доказ о власништву земљишта/објекта (у случају да подносилац пријаве није власник земљишта/објеката – мора да има закључен уговор о закупу земљишта/објекта)