У оквиру Пројекта “Дивац пољопривредни фондови у граду Ужице” – Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу од 3.640.000,00 динара за развој пластеничке производње као пољопривредене делатности за најмање 26 пољопривредника, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Ужице (предност имају млади пољопривредници и жене до 45 година старости), са циљем да оснаже породице и да им се омогући економско јачање.

Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку пластеника за биљну производњу. Пластеници поседују систем за наводњавање “кап по кап” ; топлоцинковану цевну конструкцију са косим и подужним укрутама; монтажа пластеника иде на трошак добављача.

Димензије пластеника су: 5м x 30м x 2,6м (150м2) или 6м x 24м x 3,2м (144м2)

Потенцијални добитници донације имају обавезу да учествују са сопственим средствима у висини 20% укупне вредности донираног пластеника. Просечна вредност пластеника износи 168.000,00дин. (вредност донације 140.000,00дин. + учешће кандидата 28.000,00дин.).

Позивамо све заинтересоване који задовољавају основне критеријуме, да имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Ужице (предност имају млади пољопривредници и жене) да се пријаве тако што ће попунити ПРИЈАВУ, уз коју треба доставити пропратну документацију наведену у даљем тексту.
Конкурс је отворен од 8-ог маја 2020.год до 29-ог маја 2020.године

Пријаву можете преузети у услужном центру градске управе Ужице, као и путем интернета са сајта: www.divac.com   и   www.uzice.rs 

За све детаљне информације обратити се г-ђи Нади Обрадовић – Фондација “Ана и Владе Дивац” путем е-маила: nada.obradovic@divac.com или на број телефона 062 /77 88 73, као и 031/590-163 – Градска управа Ужице.

Попуњену Пријаву, са неопходном пратећом документацијом, послати на адресу :

ФОНДАЦИЈА  “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”

11000 Београд, ул. Илије Гарашанина  бр. 53а/7

са назнаком:  “за Конкурс за пољопривредни програм –  Ужице”

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

• пољопривредници који желе да отпочну или прошире свој посао везан за пластеничку производњу
• да имају пребивалиште на територији града Ужица
• да имају регистровано ПГ на територији града Ужица на подносиоца пријаве или регистровано на неког од
чланова заједничког домаћинства
• да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника
• да су поднели попуњену Пријаву Фондацији “Ана и Владе Дивац ” са пратећом документацијом
• да нису запослени у Граду Ужице (одборници, чланови Градског већа, радници градске управе)

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:

 • Вишечлана породица и везана домаћинства
  • Лица без сталног запослења или лица са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинства
  • Породица са болесним-инвалидним члановима
  • Једнородитељске породице

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПОМОЋ КОРИСНИКУ ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

 • Интересовања и знања
  • Искуства и тренутна производња
  • Потреба корисника

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ О Б А В Е З Н О ТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Пристанак за обраду података о личности – дата у прилогу
2. Копија личне карте или пасоша за подносиоца пријаве, као и за све пунолетне чланове домаћинства
3. Оверена Изјава о броју чланова заједничког домаћинства
4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
5. За пензионере – копија задњег чека од пензије
6. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица)
7. За незапослене чланове породичног домаћинства која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености
8. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса
9. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока
10. За болесне чланове домаћинства – копија медицинске документације
11. За пољопривредна газдинства – потврда о активном статусу газдинства за 2020.годину
12. Извод из биљне структуре за 2020.годину за ПГ подносиоца пријаве
13. Доказ о власништву земљишта (у случају да подносилац пријаве није власник земљишта – мора да има закључен уговор о закупу земљишта)

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производњеОбразац пријаве за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производњеПристанак за обраду података о личности