У складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години, који је градоначелник града Ужица потписао са министром без портфеља задужен за демографију и популациону политику

Град  Ужице

расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике за сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности на подручју града Ужица у 2020. години.

 

Јавни конкурс се расписује ради подстицања услова за упошљавање младих и јачање међугенерацијске сарадње становништва на подручју града Ужица кроз унапређење техничких и санитарних услова за приходовање од пружања услуга у сеоским туристичким домаћинствима и домаћој радиности – Мера 1.

Мера подразумева субвенционисање физичких лица – пружаоца услуга у сеоским туристичким домаћинствима и домаћој радиности на територији града Ужица како би се олакшало испуњавање минимално-техничких и санитарно-хигијенских услова сеоских туристичких домаћинстава и објеката домаће радиности који су прописани: Законом о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/2019) који се примењује од 1. јула 2019. године; Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС“, број 83/2016 и 30/2017) и Правилником о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС“, број 41/10 и 48/12 – др.правилник).

Субвенције се односе на улагање у опрему, намештај, мале инфраструктурне радове, промоцију и друге активности које ће омогућити унапређење живота и рада сеоских породица и младих на територији града Ужица.

Разматрање приспелих пријава вршиће посебна комисија коју образује градоначелник града Ужица. У евалуацији приспелих Пријава, комисија ће обићи потенцијалне кориснике средстава и извршити проверу на терену.

Физичко лице – угоститељ може поднети само једну пријаву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике за сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности на подручју града Ужица у 2020. години.

Средства за доделу бесповратних средстава за суфинансирање наведених мера популационе политике на подручју града Ужица, планирана су Одлуком о буџету града Ужица за 2020. годину у износу од 2.400.000,00 динара.

По основу пријаве на конкурс и извештаја Комисије, подносилац пријаве може остварити право на бесповратна средства у максималном износу до 300.000,00 динара.

Крајњи рок за реализацију одобрених активности је 01.10.2020. а за подношење извештаја о реализацији с пратећом документацијом је 31.10.2020. године.

Право учешћа на конкурсу имају:

 • Физичка лица – угоститељи који пружају угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства на подручју града Ужица а у складу са чланом 32. Закона о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/2019), који се примењује од 1. јула 2019. године.
 • Физичка лица – угоститељи који су Градској управи за инфраструктуру и развој – канцеларија број 28., предали потребну документацију за категоризацију објеката до дана објављивања Конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике за сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности на подручју града Ужица у 2020. години.

Потребна документација:

 1. Попуњена Пријава за доделу бесповратних средстава
 2. Фотокопија личне карте носиоца сеоског туристичког домаћинства, односно, објекта домаће радиности.
 3. Потврда о пребивалишту подносиоца захтева.
 4. Фотокопија важећег Решења о категоризацији сеоског туристичког домаћинства, односно, објекта домаће радиности издатог од стране Градске управе за инфраструктуру и развој Града Ужица – важност Решења минимум до краја 2020. године.
 5. Доказ о власништву у складу са чланом 32. Закона о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/2019), који се примењује од 1. јула 2019. године – копија из документације за категоризацију објеката.
 6. Потписана Изјава о броју чланова домаћинства.
 7. Доказ о уплати боравишне таксе за И квартал 2020. године (фотокопија уплатнице), изузев за сеоска домаћинства/објекте домаће радиности који су категорисани током првог квартала 2020. године.
 8. Максимум 3 важеће понуде добављача за сваку од активности које би се реализовале средствима субвенције.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Предност при додели средстава имаће:

–     Физичка лица – угоститељи са пребивалиштем на територији Града Ужица.

 • Физичка лица – угоститељи који континуирано обављају угоститељску делатност у свом домаћинству, односно, објекту домаће радиности.
 • Вишечлана и вишегенерацијска сеоска туристичка домаћинства и домаћа радиност.
 • Домаћинства која се поред угоститељске делатности баве пољопривредном производњом, сточарством, производњом традиционалних производа и сл.
 • Објекти у којима се реализују организоване активности за кориснике туристичких услуга.
 • Физичка лица – угоститељи који искажу спремност да кофинансирају своје активности предложене у оквиру овог јавног позива.

Образац Пријаве и Изјаве на конкурс може се преузети на интернет презентацији града Ужица (www.uzice.rs) и Туристичке организације Ужица (www.turizamuzica.org) или лично на пријавном пулту града Ужица, Д. Туцовића 52..

Контакт особе за додатне информације о условима конкурса и потребној документацији:

Новица Петровић 031 590- 163
Душанка Селаковић 031 514-761

Попуњене Пријаве на конкурс са пратећом документацијом предају се у затвореној коверти и то:

 • Лично у писарници Града Ужица, канцеларија број 12.
 • Препорученом поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, Ужице

са назнаком „Захтев за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике за сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности на подручју града Ужица у 2020. години

Конкурс је отворен до 01.06. 2020. године до 15 часова.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Образац пријавеИзјава подносиоца пријаве