На основу члана 14. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената из средстава градског буџета         

(број 67-5/12 и 67-8/16), Комисија за стипендирање талентованих ученика и студената града Ужица за школску 2018/2019. годину, расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

I Право учешћа на конкурсу имају:

 • ученици средњих школа
 • студенти студија првог степена
 • студенти студија другог степена

II Услови за доделу градских стипендија:


 1. Општи услови

Ученици и студенти могу конкурисати за  стипендије града Ужица, под  следећим општим условима:

 • да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија
 • да се школују на терет буџета Републике Србије
 • да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.
 1. Посебни услови за доделу градских стипендија:

Ученици и студенти могу конкурисати за  стипендије града Ужица, под  следећим општим условима:

 • да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија
 • да се школују на терет буџета Републике Србије
 • да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.
 1. Посебни услови за доделу градских стипендија:

2.1. Ученици средњих школа морају испунити следеће посебне услове:

1)   да су у претходној, школској 2017/2018. години, остварили  просечну оцену најмање 4,80

2)  да су у претходној, школској 2017/2018. години  учествовали на такмичењима из наставних предмета или учествовали на спортским * такмичењима и освојили  једну од следећих награда:

–   прво или друго место на окружном такмичењу

–   прво, друго или треће место на републичком такмичењу

–   једно од првих пет места на међународном такмичењу.*

Докази који се подносе уз пријаву:

1)  сведочанство о завршеном разреду школске 2017/2018. године

2)  диплому или потврду о постигнутим резултатима на такмичењима у школској 2017/2018. години

3 )  потврду о упису разреда у школској 2018/2019. години

4 )  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

2.2. Студенти I године студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

1)  Остварена просечна оцена у завршном разреду средње школе најмање 4,80;

2)  Учешће на такмичењима у завршном разреду средње школе које је резултирало освајањем:

а)  првог или другог места на окружном такмичењу

б)  првог, другог или трећег места места на републичком такмичењу

в)  једног од првих пет места на међународном  такмичењу.*

Докази који се подносе уз пријаву:

1) сведочанство о завршном разреду средње школе

2) диплому или потврду о постигнутим резултатима на такмичењима у завршном разреду средње школе

2) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија и статусу студента који се школује на терет буџета.

3) копија личне карте студента / уколико се испуњење услова не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа /.

* Основ за доделу стипендија су само награде освојене на такмичењима која су обухваћена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа и Календаром такмичења и смотри ученика средњих школа, које доноси Министарство просвете Републике Србије за сваку школску годину.

Спортске награде су основ за доделу стипендије уколико су  испуњени  и додатни  услови:

– да је у питању награда освојена на такмичењу у појединачном спорту

– да је ученик учествовао на такмичењу као представник школе коју похађа

– да је освојено: прво или друго место на окружном такмичењу,  прво, друго или треће  место на републичком такмичењу,  једно од првих пет места на међународном  такмичењу.

2.3. Студенти II године и виших година студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 1. положени сви испити из претходне године студија, предвиђени студијским програмом
 2. остварена просечна оцена, из претходне године студија,  најмањe 9,00.

 Докази који се подносе уз пријаву:

1) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија и статусу студента који се школује на терет буџета

2) уверење факултета о оствареној просечној оцени на претходној години студија и о положеним испитима –  чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као 60 ЕСПБ освојених бодова.

3) копија личне карте студента / уколико се испуњење услова не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

2.4.Студенти студија другог степена морају испунити следеће посебне услове:

 1. положени сви испити из претходне године студија, предвиђени студијским програмом
 2. остварена просечна оцена, из претходне године студија,  најмањe 9,00 да је студент незапослен.

Докази који се подносе уз пријаву:

1) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија другог степена и  статусу студента који се школује на терет буџета

2) уверење факултета о оствареној просечној оцени на завршној години студија првог степена или на претходној години студија другог степена

3) копија личне карте студента / уколико се испуњење услова не може утврдити из копије личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

4) доказ да су незапослени.

III  Исплата стипендија

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата, за период септембар – јун,  у школској години за коју је стипендија додељена.

IV Рок за подношење пријава на конкурс

Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова,  подносе се Комисији за стипендирање талентованих ученика и студената, града Ужица за школску 2018/2019. годину,  преко писарнице Градске управе, соба број 12, до  12.11. 2018. године, или преко поште препоручено на адресу: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића 52, Ужице.

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе.

V Обавезе стипендиста и Града

Студент стипендиста има обавезу да се у року од месец дана по завршетку студија јави Граду Ужицу –  Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, а град Ужице да у року од два месеца  од дана примљеног обавештења о завршетку студија, стипендисти обезбеди посао у струци.

Уколико се студент стипендиста не јави по завршетку студија или одбије понуђени посао, у обавези је да граду Ужицу врати цео износ примљене стипендије, а уколико град Ужице у предвиђеном року  стипендисти не обезбеди посао у струци, стипендиста се ослобађа обавезе враћања средстава исплаћених на име стипендије.

Напомене:

–  Уз пријаву се подносе копије тражених доказа.

–  Тражена уверења могу бити исказана на једној или више исправа зависно од праксе факултета/високе школе и образаца које користе.

– Надлежна служба Градске управе сачинила је образац уверења за потребе поступка по овом конкурсу, који се оверава на високој школи/факултету. Овај образац није обавезан.

 

Контакт особа                                                                                                   број 67-58/18, 24.10.2018. год.       

Срђан Недељковић,

тел. 031/ 592-418

srdjan.nedeljkovic@uzice.rs

 

Пријавни образац и уверење

можете преузети

ОВДЕ