На основу чл. 32 став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), члана 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011-др.закони и 44/2018-др. закон),  Одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину (Службени лист града Ужица,  број 44/19) и Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица (Службени лист града Ужица, број 45/18), расписује

 

           ЈАВНИ КОНКУРС 

                ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

                      ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

        

I Град Ужице ће средствима градског буџета у 2020. години финансирати/суфинансирати реализацију програма, који се односе на:

– пројекте изградње црквених или верских објеката;

– текуће поправке и одржавање  црквених или верских објеката;

– пројекте обнове црквених или верских објеката.

II На конкурсу могу учествовати Традиционалне цркве и верске заједнице.

III Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката у 2020. години износи 3.300.000,00 динара, буџетска позиција 285.

IV Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

– број верника;

– да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;

– стање у ком се налази објекат;

– суфинансирање пројеката из других извора;

– усмереност ка што већем броју корисника;

– унапређење  стања у ком се налази објекат;

– реалан финансијски план за предложени пројекат;

– да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији града Ужица.

V Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

VI Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс
  2. Изјава подносиоца пријаве.

Уз пријаву се подноси одговарајућа техничка документација. Тражену документацију предати у 2 штампана примерка.

Пријаве се подносе, у затвореној коверти са назнаком:

„Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица“.

 Пријаве се предају на писарници Градске управе града Ужица или поштом на адресу:

– Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

VII На основу Предлога Комисије, Градско веће доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката  цркава и традиционалних верских заједница из буџета града Ужица.

VIII Рок за подношење пријава је 10.06.2020. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису предате на предвиђеним обрасцима неће бити разматране.

Контакт особа:

Драгана Поповић

тел. 031/590126

Број  08-3/20, 02.06.2020. год

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Пријава на јавни конкурсИзјава подносиоца листе