На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса којa реализују удружења („Службени гласник РС” бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (,,Службени лист града Ужица“ бр. 49/19), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021. годину (,,Службени лист града Ужица“ бр. 32/21) и Измене Годишњег плана јавних конкурса за 2021. годину II број 444/21 од 17.08.2021. године, председник Градске општине Севојно расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање/суфинансирање програма  у области спровођења омладинске политике

из буџета Градске општине Севојно у 2021. години

 

 

 1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Градска општина Севојно ће средствима буџета у 2021. години финансирати/суфинансирати реализацију програма организација цивилног друштва од јавног интереса за Градску општину Севојно које реализују удружења у области спровођења омладинске политике.

Циљ спровођења јавног конкурса је стварање подстицајног окружења за унапређење живота младих у Градској општини Севојно, промоција здравих стилова живота и промоција спорта у складу са Локалним акционим планом за младе Градске општине Севојно 2017 – 2021.

 1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу могу да учествују удружења:

 1. која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник Републике Србије” бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018)
 2. која су регистрована на територији Градске општине Севојно
 3. која ће одабрани програм реализовати на територији Градске општине Севојно
 4. која су регистрована за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује
 5. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује
 6. које је директно одговорно за припрему и извођење програма
 7. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности
 8. да средства за реализацију одобреног програма у 2021. години нису на други начин обезбеђена

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области спровођења омладинске политике из буџета Градске општине Севојно за 2021. годину износи 800.000,00 динара.

Једном удружењу може се одобрити максимално 800.000,00 динара по програму, док минимални износ одобрених средства може износити 10.000,00 динара по програму.

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 25.12.2021. године.

 

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Градске општине Севојно врши се применом следећих критеријума:

 1. референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

 

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs.

Учесник јавног конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. пријавни образац¹
 2. образац предлога програма¹
 3. образац буџета програма¹
 4. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре
 5. фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују  у области у којој се програм реализује (омладинска политика).

 

¹ Документи се подносе у три примерка

 

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са обавезном конкурсном документацијом (Образац предлога програма и Образац буџета програма са наративним приказом буџета) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма  у области спровођења омладинске политике из буџета Градске општине Севојно у 2021. години – не отварати” и истакнутим називом подносиоца програма, поштом или у писарницу Градске општине Севојно на назначену адресу.

Пријава се шаље поштом на адресу: Градска општина Севојно, Миливоја Марића бр. 40, 31205 Севојно.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 031/315 01 07 или путем електронске поште на адресу: gosevojno@uzice.rs.

 

 

 

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
 2. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је петнаест дана од дана објављивања јавног конкурсазакључно са 06.09.2021. године.
 3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници Градске општине Севојно sevojno.org.rs и на огласној табли Градске општине Севојно у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 4. Одлука о избору програма којима се из буџета Градске општине Севојно за 2021. годину додељују средства биће објављена у року од 3 дана од дана доношења исте.
 5. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, неће се разматрати.
 6. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, неће се разматрати.

 

 1.    ПРЕДСТАВНИЦИ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ

 

Позивају се сви независни стручњаци/представници стручне јавности да се пријаве за рад у комисији коју образује Градска општина Севојно, у складу са прописима, за области наведене у конкурсу.

Право на предлагање чланова имају и удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису учесници на том конкурсу.

Кандидати треба да имају стечено високо образовање из области друштвених наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Поред доказа о завршеном факултету, кандидати треба да поседују доказ о стручним резултатима и да имају најмање 3 године радног искуства у струци.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратки описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријаве се достављају на адресу: Градска општина Севојно, Миливоја Марића бр. 40, 31205 Севојно.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

ГРАД УЖИЦЕ

Градска општина Севојно

II број 447/21

19.08.2021. године

Севојно

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Иван Марић, с.р.