На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 8. Одлуке о поступку доделе и контроле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (,,Службени лист града Ужица“ 49/19),  Одлуком о буџету  Градске општине Севојно за 2020.годину (,,Службени лист града Ужица“ 45/19), и Годишњим планом јавних конкурса II број 48/2020 од 28.01.2020.године, председник Градске општине Севојно расписује

Јавни конкурс

за финансирање/суфининсирање програма  у области културе

из буџета Градске општине Севојно у 2020.години

 

 1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за Градску општину Севојно, које реализују удружења у области културе.

 

 1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018.);
 2. које је регистровано на територији Градске општине Севојно
 3. које ће одабрани програм реализовати  на територији Градске општине Севојно
 4. које је регистровано најмање 6 месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује
 5. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се

програм реализује;

 1. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
 2. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.
 3. да у 2020.години нису аплицирала и добила средства за реализацију истог програма у граду Ужицу

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И

     СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

 

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области културе  из буџета Градске општине Севојно у 2020.години износи 600000,00 динара. Једном удружењу може се одобрити максимално 250000,00 динара по програму,  минимални износ одобрених средства износи 10000,00 динара по програму.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

 

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 25.12.2020.године

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

 

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Градске општине Севојно  врши се применом следећих критеријума:

 1. референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

 

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs .

Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

 1. анекс 1.  пријавни образац
 2. анекс 2.  образац предлога програма
 3. анекс 3.  образац буџета програма

*   Документи под тачкама 1, 2  и 3  подносе се у три примерка

4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују   у области у којој се програм реализује (култура)

Оверен и одштампан Образац пријаве са обавезном конкурсном документацијом (Образац предлога програма и Образац буџета програма са наративним приказом буџета) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком „За Јавни конкурс за финансирање/суфининсирање програма  у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2020.години – не отварати” и истакнутим називом подносиоца пројекта, поштом или у писарници Градске општине Севојно на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом на адресу: Миливоја Марића број 40, 31205 Севојно

За додатне информације можете се обратити на број телефона 0313150107 или путем електронске поште на адресу:  gosevojno@uzice.rs

 

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И
  ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

 1. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је петнаест дана од дана објављивања конкурса.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs и на огласној табли Градске општине Севојно у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 1. Одлука о избору програма којима се из буџета Градске општине Севојно за 2020.годину додељују средства биће објављена у року од пет дана од дана доношења.
 2. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, неће се разматрати
 3. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, неће се разматрати.

ГРАД УЖИЦЕ

Градска општина Севојно

II број  56/2020

04.02.2020. године

Севојно

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 Иван Марић с.р.

Документа за преузимање

Образац пријаве на конкурсОбразац предлога програмаБуџет пројекта