Јавни конкурс за пријем приправника

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за послове органа града,

општу управу и друштвене делатности

IV број 111-18/22

14.10.2022. године

УЖИЦЕ

 

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017,  95/2018 и 114/2021)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016 и 12/2022),   и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51број 112-6835/2022 -24 од 30.08.2022. године,  Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,   оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

           

I Орган у коме се радно места попуњава:

 Град Ужице-Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

 

II   Радно  место на коме се врши пријем приправника:

 Правни послови на припреми седница Скупштине, Градског већа и радних тела, млађи саветник          

Опис послова:

– обавла послове секретара скупштинских и других комисија и радних тела,

–  пружа правну помоћ грађанима,

– врши обраду записника са седница Скупштине,

– стара се о електронској достави материјала за органе Града,

– обавља и друге истоврсне послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, обављен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу у јединици локалне самоуправе.

У изборном поступку вршиће се провера општих функционалних компетенција и то „Организација и рад државних органа Републике Србије“,  провера понашајних компетенција (оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) познавања Закона о локалној самоуправи и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе -усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Град Ужице-Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Конкурсна комисија, са назнаком » За јавни  конкурс за пријем приправника за попуњавање  радног места правни послови на припреми седница Скупштине, Градског већа и радних тела“

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да има прописано образовање, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

 –потписана пријава са биографијом;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

            Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено  време, у трајању од једне године.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене,  разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Сходно чл. 125. ст.1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, приправник је лице које послодавац прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла

Одредбом чл. 126.ст.1. истог закона предвиђено је да својство приправника може стиће лице које није било у радном односу, као и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим степеном образовања.

Одредбом чл.128. наведеног закона, предвиђено је да се  за време приправничпког стажа приправник  налази на стручној обуци која се изводи по програму који утврђује послодавац.

За време трајања стручне обуке приправник се путем практичног рада и учења упознаје са пословима радног места на које се, након полагања државног стручног испита, распоређује уколико су за то испуњени услови.

На основу чл. 129. наведеног закона, приправник је дужан да положи државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Приправнику који не положи државни стручни испит, престаје радни однос.

Када положи државни стручни испит, приправник у радном односу на одређено време може да настави рад на неодређено време, ако постоји одговарајуће радно место на које може да буде распоређен и ако се распоређивање уклапа у донесени кадровски план.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  огласној табли Градских управа града Ужица, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  града Ужица.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатност

НАЧЕЛНИК

                                                                               Милан Станимировић 

Документа за преузимање

Јавни конкурс - приправникИзјава - Јавни конкурс - извршилачки