Javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom u 2022. godini

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja (Službeni glasnik RS, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa (Službeni  list grada Užica, br. 58/20) i Odlukom o budžetu grada Užica za 2022. godinu (Službeni  list grada Užica, br. 57/21), Gradonačelnica,  raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROGRAMA
UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI

1.JAVNI INTERES

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za grad Užice u 2022. godini, koje na teritoriji grada Užica, realizuju udruženja osoba sa invaliditetom u oblasti zaštite prava i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

2.USLOVI KOJE UDRUŽENJE PREDLAGAČ PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:

 1. koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018.), sa sedištem na teritoriji grada Užica;
 2. čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 3. koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa i
 4. koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.

3.IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE I  SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja u oblasti zaštite prava i unaprđenja položaja osoba sa invaliditetom iz budžeta grada Užica, u  2022. godini iznosi 12.500.000,00 dinara.

U okviru javnog konkursa moguće je podneti prijavu na konkurs u vrednosti od 600.000,00 do 1.700.000,00 dinara po programu.

4.TRAJANJE PROGRAMA

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se trajati najduže do 31.12.2022.godine.

5.KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima iz budžeta Opštine/Grada vrši se primenom sledećih kriterijuma:

 1. 40 bodova za reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
 2. 30 bodova za ciljeve koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
 3. 20 bodova za sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;

10 bodova za zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

6.OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

  1. Popunjen obrazac prijave sa prilozima (Obrazac predloga programa i Obrazac budžeta programa sa narativnim prikazom budžeta)
  2. Uz konkursnu dokumentaciju se prilaže uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa – Agencije za privredne registre.

7.NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Overen i odštampan Obrazac prijave sa pratećom obaveznom konkursnom dokumentacijom, elektronska verzija konkursne dokumentacije i poželjna prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom– ne otvarati” i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.

Prijava se šalje poštom na adresu: Grad Užice, 31000 Užice, ulica Dimitrija Tucovića broj 52.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice www.uzice.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona:

031/592418 ili putem elektronske pošte na adresu nebojsa.sarvan@uzice.rs

8.ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENJIMA

 1. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa – zaključno sa 31.01.2022.godine.
 2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici uzice.rs i na oglasnoj tabli grada Užicau roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 3. Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta grada Užica dodeljuju sredstva biće objavljena u roku od pet dana od dana donošenja.
 4. Neblagovremene prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
 5. Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.

9.PREDSTAVNICI STRUČNE JAVNOSTI

Pozivaju se svi nezavisni stručnjaci / predstavnici stručne javnosti da se prijave za rad u komisiji koju obrazuje grad Užice, u skladu sa propisima, za oblast zaštita prava i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Pravo na predlaganje članova imaju i udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, čija je oblast delovanja u vezi sa konkursom i koja nisu učesnici na tom konkursu.

Kandidati treba da imaju stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Pored dokaza o završenom fakultetu, kandidati treba da poseduju dokaz o stručnim rezultatima i da imaju najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Grad Užice, Gradska uprava za poslove organa grada, Odeljenje za društvene delatnosti 31000 Užice, ulica Dimitrija Tucovića broj 52.

Članovi komisije ne dobijaju naknadu za svoj rad.

Dokumenta za preuzimanje

Obrazac budžetaObrazac za narativni izveštajObrazac izveštaja o održivosti i efektima programaObrazac narativnog prikaza budžetaObrazac predloga programaObrazac finansijskog izveštajaPrijava na konkurs