РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Комисија за обнову фасада стамбених зграда 

I број: 352-474/23

Датум: 03.07.2023.године

У ж и ц е

На основу Одлуке градоначелника о расписивању јавног конкурса за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда I број 352-474/23 од 29.06.2023. године, као и члана 10. и члана 12. Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 16/2017 и 23/2023), град Ужице расписује

 

         ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

 

 • Право учешћа на конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда имају стамбене и стамбено – пословне зграде које су намењене за становање и састоје се од најмање пет станова. Обнова фасада стамбених и стамбено пословних зграда обухвата обавезно постављање термичке изолације фасадних зидова (дебљина термичке изолације зидова након постављања мора бити минимално 10cм), уколико условима Завода за заштиту споменика културе Краљево није другачије дефинисано.
 • Право учешћа имају и стамбене и стамбено-пословне зграде у оквиру просторно културно – историјских целина . Право учешћа немају породичне куће иако се налазе у зони просторно културно историјске целине.
 • Уз пријаву овлашћено лице стамбене зграде је дужно да поднесе следећу документацију:
 1. ЗАХТЕВ за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде управник је дужан да достави са подацима и документацијом:
 2. Име и презиме и ЈМБГ/пословно име, ПИБ и МБ свих власника/сувласника стамбене зграде или посебних делова (у даљем тексту: власници посебних делова);
 3. Одлуку надлежног органа о избору управника зграде;

Напомена: До устројавања регистра стамбених заједница и избора управника стамбене зграде, пријаву на учешће на конкурсу за суфинансирање обнове фасаде стамбене зграде може поднети председник скупштине стамбене зграде.

 1. Решење Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове о упису у регистар стамбених заједница, име и презиме и адресу управника зграде, телефон, мобилни телефон, е-mail адреса;
 2. Извод из листа непокретности са копијом плана катастарске парцеле не старији од 6 (шест) месеци;
 3. Копију грађевинске и употребне дозволе, односно да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда легализована/озакоњена, као и Решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање (обавезна садржина пријаве);
 4. Одлуку скупштине стамбене заједнице о усвајању годишњег програма управљања зградом (ГПУ) у којем су планирани радови и средства за извођење радова на обнови фасада стамбене зграде;
 5. Оверену изјаву којом управник зграде потврђује да располаже осигураним финансијским средствима од стране власника посебних делова, а у складу са предмером и предрачуном који је саставни део техничке документације и оверену од стране јавног бележника.
 6. Уз решење о одобрењу извођења радова за које је поднет захтев за суфинансирање обнове фасада доставља се и текстуални и графички део техничке документације (нацрт постојећег и ново стање зграде) са фото документацијом постојећег стања.
 7. Предмер и предрачун радова у складу са важећом законском регулативом, оверен од стране регистроване пројектантске куће.

Напомена: Техничку документацију може да израђује привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник, које је уписано у регистар привредних субјеката и које има запослена лица са лиценцом одговорног пројектанта и који имају одговарајуће стручне резултате у изради техничке документације за ту врсту и намену објеката.

 1. Стамбене и стамбено-пословне зграде које су под заштитом Завода за заштиту споменика културе Краљево морају прибавити услове за извођење конзерваторско – рестаураторских радова на фасади.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичном сајту града Ужица закључно са 02.08.2023. године.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као „обавезна садржина пријаве“.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације на телефон 031/592-412, контакт особа Наташа Миловић Стефановић.

Пријавe се подносe на следећу адресу:

Град Ужице

Градска управа за инфраструктуру и развој

Димитрија Туцовића 52

31 000 Ужице

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Документи за преузимање

Одлука о расписивању Јавног конкурсаОсновна одлука за фасадеИзмена и допуна Одлуке о фасадама 2018Измена и допуна Одлуке о фасадама 2023