На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са чланом 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), Одлука Скупштине Града Ужица о отуђењу   кат.парцела  број 3711/10 и 3711/11, обе КО Севојно (Локација „Мејуг“) , о отуђењу кат.парцела број 3820/4 и 3820/22, обе КО Ужице као јединствене парцеле (локација Касарна „IV пук“) и кат.парцеле број 11599 КО Ужице из јавне својине Града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда („Службени лист Града Ужица“ број 7/23) и Одлуке Скупштине Града Ужица о отуђењу кат.парцеле број 1783 КО Ужице из јавне својине Града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда („Службени лист Града Ужица“ број 58/22) , Град Ужице

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД УЖИЦА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење  непокретности из јавне својине Града Ужица, и то:

Локација број 1: кат.парцела број 3711/10 КО Севојно, површине 13 ари 62 м², која је по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта, а  по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, уписане у лист непокретности број 5 КО Севојно која се налази на локацији „Мејуг“ у Севојну, улица Партизанска,

Локација број 2:    кат.парцела број 3711/11 КО Севојно, површине 12 ари 31 м², која је по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта, а  по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, уписана у лист непокретности број 5 КО Севојно која се налазе на локацији „Мејуг“ у Севојну, улица Партизанска,

Локација број 3: кат.парцела број 3820/4 KO Ужице, која је по култури грађевинска парцела, површине 600м² и  кат.парцела број 3820/22 КО Ужице, која је по култури земљиште уз зграду и други објекат, површине 1.406м² које се отуђују као јединствена парцела, које су по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта а које се налазе на локацији Касарна „IV пук“ у Крчагову, улица Карађорђева уписане у лист непокретности број 12281 КО Ужице,

Локација број 4: кат.парцеле број 11599 КО Ужице која је по врсти неизграђено градског грађевинског земљишта, по култури ливада 6.класе која се налази у улици Танаска Рајића у Ужицу, површине 394м², уписане у лист непокретности број 97 КО Ужице,

Локација број 5: кат.парцеле број 1783 КО Ужице  која по врсти представља неизграђено градско грађевинско земљиште, по култури: воћњак 3.класе, површине 371м² која се налази у Ужицу, потес Пора,  уписане у лист непокретности број 11666 КО Ужице.

II НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ

Локација број 1 и 2: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(“Службени лист града Ужица“ број 5-4/12) издата је Информација о локацији за предметне кат.парцеле VI број 353-490/22-02  од 10.06.2022.године.

Локација број 3:  На основу Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“ у Крчагову I фаза („Службени лист Града Ужица“ број 17-6/13 и 54/22) издата је Информација о локацији за предметне парцеле VI 353-855/22-02 од 22.12.2022.године и Информација о локацији VI број:службено од 11.09.2019.године.

Локација број 4: На основу Плана генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу(“Службени лист града Ужица“ број 5-5/12 и 29/15) издата је Информација о локацији за предметну парцелу VI број 353-734/22-02  од 19.10.2022.године.

Локација број 5: На основу Плана генералне регулације „Ужице-централни део III фаза“(“Службени лист града Ужица“ број 61/21 и 15/22) издата је Информација о локацији за предметну парцелу VI број 353-678/22-02  од 09.09.2022.године.

 III ПОЧЕТНА ЦЕНА

Локација број 1: 36.774,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Локација број 2: 33.237,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

            Локација број 3: 140.420,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате

Локација број 4: 551.600,00 динара,

Локација број 5: 659.605,00 динара.

 IV НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило непокретност у својину дужно је да купопродајну цену за непокретност, умањену за износ депозита, исплати у целости у року од 15 дана од дана пријема решења о избору најповољнијег понуђача.

Нацрт уговора о купопродаји предметних непокретности је саставни део продајне документације.

Одмах по овери купопродајног уговора, купац ће бити уведен у миран и несметан посед предметне непокретности.

Уговор о купопродаји предметне непокретности се потписује у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио највишу купопродајну цену.

Уговор о купопродаји предметне непокретности ће бити оверен пред надлежним органом, а трошкови те овере, трошкови уписа будућег купца као власника предметне непокретности код надлежне СКН Ужице и сви други евентуални трошкови који произилазе из уговора о отуђењу падају на терет купца.

 V ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА

Поступак отуђења непокретности ће спровести Комисија именована решењем Градског већа III број 418-1/22 од 23.05.2022.године.

Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Политика“.

Рок за подношење понуда за учешће у поступку отуђења предметних непокретности је 03.05.2023.године до 11,00 часова.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, за сваку непокретност посебно.

Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит за учешће у поступку, у износу од 20% од почетне цене непокретности, и то:

За Локацију број 1:  у износу од 7.354,8 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

За Локацију број 2: у износу од 6.647,4 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

За Локацију број 3: у износу од 28.084,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

За Локацију број 4: у износу од  110.320,00 динара

За Локацију број 5: у износу од  131.921,00 динара.

 

Депозит се уплаћује на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор, позив на број одобрења 89-100, модел 97, а последњи дан рока за уплату депозита је 27.04.2023.године.

Цена за откуп продајне документације износи 5.000,00 динара. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 25, а продајна документација се преузима у канцеларији број 23(приземље зграде). Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да доставе потврду о уплати цене продајне документације.

Права учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

 VI ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

  • за физичка лица:доказ о уплати депозита, име, презиме, адреса становања, број личне карте, матични број, број телефона, фотокопију личне карте, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације, висина купопродајне цене и потписан нацрт уговора о купопродаји.
  • правно лице и предузетник:доказ о уплати депозита, пословно име, седиште, број телефона, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације, висина купопродајне цене, потписан нацрт уговора о купопродаји, за правна лица оригинални( или оверена фотокопија) извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице не старије од месец дана, а за предузетнике оригинални извод (или оверена фотокопиај) из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарјући регистар, све не старије од месец дана, потврда о ПИБ-у за правна лица и предузетнике (оригинал или оверена фотокопија), као и потврда да правно лице и предузетник није у блокади код Народне банке Србије више од 3 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања јавног огласа(оригинал или оверена фотокопија).

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца физичког лица или предузетника, односно од стране овлашћеног заступника правног лица, а у случају подношења пријаве преко пуномоћника, уз пријаву се прилаже специјално пуномоћје оверено од стране надлежног органа.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као „обавезна садржина пријаве“.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, као и лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку прикупљања понуда, односно неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују, а депозит се враћа.

Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 03.05.2023.године, у свечаној сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице, у присуству Комисије формиране решењем Градског већа града Ужица и учесника огласа и то:

Локација број 1:  у 12,00 часова

Локација број 2: у 12,15 часова

Локација број 3: у 12,30 часова

Локација број 4: у 12,45 часова

Локација број 5: у 13,00 часова.

Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице по пуномоћју потребно је да исто лице приложи специјално пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда оверено од стране надлежног органа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника на јавном огласу је висина понуђене цене.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај уплаћеног депозита, у року од 8 дана од дана одржане седнице Комисије.

Најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у укупан износ накнаде приликом закључења уговора о купопродаји.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, односно не закључи уговор о купопродаји или не плати купопродајну цену у складу са тачком IV овог огласа, губи право на повраћај депозита, у ком случају ће се јавни оглас поновити.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта од Невенке Петровић на телефон број 065/620 52 40   и могу разгледати непокретност све до дана одржавања јавне продаје.

Пријаве се подносе у затвореној коверти  на којој треба да стоји следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 1“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 2“.

Пријаве се подносе у затвореној коверти  на којој треба да стоји следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 3“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 4“.

„ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком „Отуђење непокретности – Локација број 5“.

 

Пријаве се подносе на адресу: ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52 (за Комисију за грађевинско земљиште) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон број 031/592-426 особа за контакт Ивана Краковић.