Градска општина Севојно

 

У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/12) и Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2016. годину(„Службени лист града Ужица “ број 33/15), објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОРГАНИЗАЦИЈИЈАМА  ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СУ РЕГИСТРОВАНЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА –  ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У     2016. ГОДИНИ

 

 

I   Градска општина Севојно ће средствима из  буџета Градске општине Севојно у 2016. години финансирати/суфинансирати реализацију пројеката  и програма из области културе, организацијама цивилног друштва која су регистроване на територији Градске општине Севојно.

Пројекти и програми чија ће се реализација  финансирати/суфинансирати из буџета Градске општине Севојно за 2016.годину морају бити од  јавног интереса за локалну заједницу (пројекти и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе)

II  На конкурсу могу  учествoвати организације цивилног друштва:

–  које су регистроване у складу са Законом о удружењима

које су регистроване на територији Градске општине Севојно, а реализују програме – пројекте из области културе

– које програм / пројекат реализује на територији Градске општине Севојно

– које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

– које у последње две године правноснажном одлуком нису кажњене за прекршај или привредни

преступ везан за њихову  делатност

– које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања

-да у 2016.години нису аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у  граду Ужицу

 

III      Средстава планирана за финансирање/суфинансирање пројеката-програма од јавног интереса за локалну заједницу  из области културе  опредељена за овај јавни позив износе  200.000 динара.

IV      Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2016. године.

V       Образац пријаве може се преузети у Градској општини Севојно  или на  званичној интернет презентацији  Градске општине Севојно  www.sevojno.org.rs

Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

  1. анекс 1.  пријавни образац
  2. анекс 2.  образац предлога програма / пројекта;
  3. анекс 3.  образац буџета програма / пројекта;

АНЕКСЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

*   Документи под тачкама 1, 2  и 3  подносе се у три примерка

4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у и у области којој се програм реализује( култура)

*   Документи под тачкама  4  и 5   подносе се у  једном  примерку.

*  Доказ  да  организација цивилног друштва у 2016.години није аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у  граду Ужицу прибавља Градска општина Севојно по службеној дужности.

* Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5) послати  у затвореној коверти са назнаком:  – Јавни позив ОЦД – финансирање/суфинансирање пројеката из области културе

на адресу:

Градска општина Севојно , Миливоја Марића 40, 31205 Севојно

VI    Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката  и програма организација цивилног друштва у 2016. години, сачиниће предлог корисника и износа  буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети председник Градске општине Севојно.

VII   Рок за подношење пријава  је  16. април 2016. године.

Контакт :

031/530-092

gosevojno@uzice.rs