На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РСˮ, број 22/24) и чл. 42. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза  у реализацији мера активне политике запошљавања за 2024. годину број: 2240-101-4/2024 од 02.07.2024., дана 08.07.2024. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  и  ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

расписују ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2024. ГОДИНИ

                       I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ                                       

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Ужице у Ужицу са местом пребивалишта у Градској општини Севојно и имају завршену обуку за                     развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, чије седиште мора бити на подручју Градске општине Севојно.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива.

 Средства додељена по основу субвенције су de minimis помоћ.

Национална служба може обезбедити и екстерну менторинг подршку за кориснике субвенције за самозапошљавање.

         II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослени може да оствари под условом да је:

 • у моменту подношења захтева за доделу субвенције за самозапошљавање пријављен на евиденцију незапослених Националне службе Филијале Ужице у Ужицу са местом пребивалишта у Градској општини Севојно;
 • завршио обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације до дана подношења захтева;
 • испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби до дана подношења захтева и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

 

Право на субвенцију незапослени не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део Јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења и
 • ако је већ користио субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се разматрати у поступку одлучивања за добијање субвенције.

У току трајања Јавног позива незапослени може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

Подношењем захтева, незапослени прихвата услове наведене у овом јавном позиву.

                         III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе по овом јавном позиву, и
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе.

Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Национaлној служби Филијали Ужице у Ужицу, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби Филијали Ужице  или преузети са сајта Националне службе www.nsz.gov.rs

                                            IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Незапослени може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог захтева а пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције доноси директор филијале Ужице Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање Градске општине Севојно.

Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли Националне службе филијале Ужице.

Максималан број бодова по елементима захтева са бизнис планом приказани су у Табели: Бодовна листа – субвенција за самозапошљавање:

 

Бодовна листа – субвенција за самозапошљавање
Елементи захтева са бизнис планом Максималан број бодова*
Категорија лица** 30
Опис планиране делатности и организација  

6

Опис производа/услуге 8
Анализа купаца производа/услуге 5
Анализа конкуренције 5
Анализа добављача 4
Маркетинг микс 22
Опрема 10
Финансије и финансијски показатељи 10
УКУПНО 100

 

*   Појединачни   бодови   по   свим   елементима   захтева   са   бизнис    планом објављени су на сајту Националне службе.

 

** Припадност лица категорији теже запошљивих утврђиваће се на основу расположивих информација из евиденције Националне службе. Уколико подносилац захтева није пријавио припадност одређеној категорији теже запошљивих лица, у обавези је да пре поднетог захтева достави релевантан доказ надлежној филијали. Приликом бодовања категорија лица додељује се за сваку категорију 3 бода, односно 4 бода за жене из развијених јединица локалне самоуправе (I и II група јединица локалне самоуправе) и 5 бодова за жене из мање развијених и девастираних подручја (III и IV група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја). Списак категорија теже запошљивих лица саставни је део захтева са бизнис планом. Бодови по основу припадности лица различитим категоријама теже запошљивих се сабирају, с тим да максималан број бодова који се може остварити по овом основу не може бити већи од 30.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Уколико незапослени коме је одобрена субвенција за самозапошљавање, одустане од реализације исте, субвенција ће се доделити следећем незапосленом са ранг листе.

                                        V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба, Градска општина Севојно и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у Агенцији за привредне регистре (АПР),
 • фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 • фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • фотокопија/очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Незапослени је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене документације за закључивање уговора.

 

  Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења

испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице

корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр.  адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

                                          VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну, и по том основу измирује порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог надлежног органа,
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У складу са закљученим уговором Национална служба прати реализацију уговорних обавеза обављања делатности и по том основу измиривања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

                               VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле и евалуације поступка спровођења Јавног позива, ревизије и праћења ефеката мере на запошљавање.

Национална служба је дужна да чува податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

                                        VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери могу се добити у Националној служби Филијали Ужице преко Позивног центра телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 19.07.2024. године.

 

Несубвенционисане делатности – самозапошљавање

Захтев за бизнис планом за доделу субвенцје за самозапошљавање у 2024. години