НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И

                                 ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

                                  Расписују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

 

 

 УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења;
 • ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
 • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе у Ужицу и има пребивалиште на подручју граске општине Севојно,
 • завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
 • измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи
 • планира оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, на подручју Градске општине Севојно и Града Ужица .

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

 ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и
 • доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се филијали Ужице у Ужицу или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Ужице  или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs и сајту Градске општине Севојно .

 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе уз предходно прибаљено мишљење Локалног савета за запошљавање Градске општине Севојно.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли  филијале Ужице.

 

БОДОВНА ЛИСТА СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

Критеријуми

 

Број бодова
1. Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности* Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја 10
Трећа група јединица локалне самоуправе 5
Прва и друга група јединица локалне самоуправе 0
2. Планирана врста делатности Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 15
Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6
Остало 0
3. Категорија лица Категорије теже запошљивих лица ** до 35
Остала лица 0
4. Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла  

Пословни простор

 

Пословни простор у власништву /

Није потребан пословни простор за обављање делатности***

5
Опрема

 

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције 10
5
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, Председник Градске општине Севојно и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;
 • фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
 • фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
 • фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • фотокопија/очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

 

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

 ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;
 • омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који су удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у року од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити додатних 40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у филијали Ужице, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у филијали Ужице и на сајту www.nsz.gov.rs

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту Градске општине Севојноа Ужица, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је __09.06.2017__. године.

Захтев са бизнис планом за доделу субвенција за 2017. годину можете преузети/погледати  овде.

Можете погледати или преузети списак делатности које се не субвенционишу овде.