Градска општина Севојно

У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласникРепублике Србије“, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/12,94/13 и 93/15) и Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2018. годину(„Службени лист града Ужица “ број 44/17), објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА – ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
У 2018. ГОДИНИ

I Градска општина Севојно ће средствима из буџета Градске општине Севојно у 2018. години финансирати/суфинансирати реализацију пројеката и програма из области културе, установама културе и организацијама цивилног друштва које су регистроване на територији града Ужица, а које ће одобрене програме/пројекте реализовати на територији Градске општине Севојно.
Пројекти и програми чија ће се реализација финансирати/суфинансирати из буџета Градске општине Севојно за 2018. годину морају бити од јавног интереса за локалну заједницу (пројекти и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе)
Јавни позив се односи на :
1. програме из области ликовне уметности
2. програме из области позоришне и филмске уметности
3. програме из области народне традиције и фолклора
4. музичке програме.
II На конкурсу могу учествoвати установе културе као и организације цивилног друштва:
– које су регистроване у складу са Законом о удружењима
– које су регистроване на територији града Ужица
– које ће одабрани програм / пројекат реализовати на територији Градске општине Севојно
– које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности
– које у последње две године правноснажном одлуком нису кажњене за прекршај или привредни
преступ везан за њихову делатност
– које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања
-да у 2018.години нису аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у граду Ужицу

III Средстава планирана за финансирање/суфинансирање пројеката-програма од јавног интереса за локалну заједницу из области културе опредељена за овај јавни позив износе 500.000,00 динара.
IV Средства се додељују за програме / пројекте који ће бити реализовани најкасније до 31.10.2018. године.
V Образац пријаве може се преузети у Градској општини Севојно или на званичној интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs
Пријаву на јавни позив чине следећи документи:
1. анекс 1. пријавни образац
2. анекс 2. образац предлога програма / пројекта;
3. анекс 3. образац буџета програма / пројекта;

* Документи под тачкама 1, 2 и 3 подносе се у три примерка
4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у и у области којој се програм реализује( култура)

* Документи под тачкама 4 и 5 подносе се у једном примерку.
Установе клутуре као и организације цивилног друштва могу само једном аплицирати на јавни позив по принципу: један позив-једна пријава.
* Доказ да организација цивилног друштва у 2018. години није аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у граду Ужицу прибавља Градска општина Севојно по службеној дужности.
* Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5) послати у затвореној коверти са назнаком: – Јавни позив ОЦД – финансирање/суфинансирање пројеката из области културе
на адресу:
Градска општина Севојно , Миливоја Марића 40, 31205 Севојно
VI Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката и програма организација цивилног друштва у 2018. години, сачиниће предлог корисника и износа буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети председник Градске општине Севојно.
VII Рок за подношење пријава је 26. април 2018. године.
Контакт :
031/530-092
gosevojno@uzice.rs

Пријаву за конкурс можете погледати/преузети ОВДЕ

Образац за писање пројекта предлога можете погледати/преузети ОВДЕ

Образац за буџет пројекта можете погледати/преузети ОВДЕ