Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Град Ужице објављује Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области органске производње за 2019. годину (у даљем тексту: Јавни позив).

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет овог Јавног позива је подршка пољопривредним произвођачима са територије града Ужица који производе органске производе у складу са Законом о органској производњи („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 17/2019 – др. закон).

Овим јавним позивом утврђују се услови, критеријуми и начин пријављивања за коришћење подстицајних средстава.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2019. години, који поседује сертификат овлашћене контролне организације да је производ произведен у складу са Законом о органској производњи и осталим прописима донетим на основу предметног Закона.

Напомена: Право на доделу подстицајних средстава могу остварити и физичка лица чије пољопривредно газдинство се налази у процесу конверзије одобреном од стране овлашћене контролне организације.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 • Да има пребивалиште на територији града Ужица,
 • Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
 • Да се производња на газдинству обавља у складу са Законом о органској производњи, или да је у току процес конверзије,
 • Да је измирио све пореске обавезе према граду Ужицу,
 • Да се катастарска парцела на којој се обавља органска производња налази у власништву подносиоца пријаве или у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

ПРЕДМЕТ МЕРА ПОДРШКЕ

Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представљају средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта који се налазе на Листи регистрованих средстава за органску производњу за 2019. годину, коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водоприовреде Владе Републике Србије, Управа за заштиту биља.

Град Ужице ће са уделом од 50% субвенционисати износ до 150.000,00 динара за набавку средстава за органску производњу која су предмет јавног позива.

Подстицајним средствима се не надокнађују: порези, укључујући и порез на додату вредност и остале административне таксе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 • Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области органске производње на територији града Ужица за 2019. годину,
 • Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу,
 • Фотокопију потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2019. годину,
 • Фотокопију извода структуре биљне производње Управе за трезор, за 2019. годину,
 • Фотокопију потврде овлашћене контролне организације, за 2019. годину, као доказ да је органски производ произведен у складу са Законом о органској производњи и прописима донетим на основу њега. Уколико се пољопривредно газдинство подносиоца пријаве налази у поступку преласка са конвенционалне на органску производњу, потребно је као доказ доставити одговарајућу потврду овлашћене контролне организације о статусу конверзије,
 • Фотокопију рачуна (готовински рачун и фискални исечак) за предметна средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта у органској производњи издатих на име подносиоца пријаве (на рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца пријаве, број пољопривредног газдинства и број личне карте),
 • Уверење о измиреним пореским обавезама за 2019. годину – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19,
 • Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле закључен на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле.

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области органске производње, а на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава, а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Након тога, са корисником подстицајних средстава се закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, почев од среде 25. септембра 2019. године.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом, поштом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, на адреси Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, у просторијама Градске управе Града Ужица, Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, сваког радног дана од 10 до 14 часова, или на сајту Града Ужица.

Материјал за преузимање

Empty tab. Edit page to add content here.