На основу Законa о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину („Службени лист града Ужица“, бр. 21/23), Одлуке о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени лист града Ужица“, бр. 45/18) и Правилника о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу („Службени лист града Ужица“, бр. 45/18), председник Градске општине Севојно, расписује

 

                      ЈАВНИ ПОЗИВ

            за доделу средстава за реализацију посебних програма

      у области спорта у Градској општини Севојно за 2023. годину

 

 1. Јавни позив за реализацију посебних програма у области спорта расписује се за следеће програмске активности:
 • обезбеђивање услова и организација спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
 • унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
 • спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
 • рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесника у систему спорта.
 1. Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени одређује се на следећи начин:
 • дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране једног носиоца спортске организације.
 1. Право подношења пријаве имају спортске организације које имају регистровано седиште на територији Градске општине Севојно:
 • Спортске организације (спортски клубови и спортска друштва);
 • Предшколске установе и школе (ове установе имају статус организација у области спорта, у складу са Законом, у односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту).
 1. Услови које подносилац програма мора да испуни:
 • да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
 • да има седиште на територији Градске општине Севојно;
 • да је директно одговоран за реализацију програма;
 • да је претходно обављао делатност у области спорта најмање једну годину;
 • да је са успехом реализовао претходно одобрене програме чији је извештај о реализацији прихваћен у целости, осим у случају да програм подноси први пут;
 • да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, a које су у вези са предлогом програма;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма.
 1. Пријаве програма се неће разматрати уколико је:
 • подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • подносилац програма у блокади пословног рачуна, има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • подносилац програма у последње две године правноснажном одлуком кажњаван за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу;
 • утврђено да је подносилац програма у потпуности ненаменски употребио одобрена средстава добијена из буџета Градске општине Севојно за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма којима се остварује општи интерес у области спорта.
 1. Предложени посебни програми у погледу квалитета и садржине требало би да испуњавају следеће критеријуме:
 1. доприносе задовољавању општег интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
 2. имају значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији градске општине;
 3. у складу су са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији;
 4. реализују се на  територији Градске општине Севојно;
 5. реализују се у текућој години;
 6. имају одговарајући број учесника у програму, потребне ресурсе за реализацију програма, као и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 7. активности предвиђене програмом нису већ обухваћене одобреним годишњим програмом носиоца.

 

 1. Износ средстава за реализацију посебних програма у области спорта у 2023. години износи 200.000,00 динара.
 2. Период реализације: Средства се додељују за програме који ће се реализовати до краја календарске године, односно до 31. децембра 2023. године.
 3. Рок за подношење пријава истиче закључно са 03.09.2023. године.
 4. Упутство и Обрасци пријаве на Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у Градској општини Севојно за 2023. годину могу се преузети са званичног интернет сајта Градске општине Севојно sevojno.org.rs/.

Република Србија

Град Ужице

Градска општина Севојно                                                                             Председница                                                                                                   

II 419/23                                                                                               Градске општине Севојно                                                                                    

18.08.2023. године                                                                                           Мирјана Ђурић с.р.

 

Материјал за преузимање

Образац – Предлог посебног програма из области спорта

Образац – Изјава о партнерству

Пријава за представнике стручне јавности

Упутство за попуњавање јавног позива -посебни програми у области спорта

Образац – Завршни извештај о реализацији програма