На основу чланa 27., тачка 5. Закона о буџетском систему , (“Сл.Гласник РС” бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021), чл.80., Статута града Ужица (“Службени лист Града Ужица” бр.4/19) и Одлуке о буџету Града Ужица (“Службени лист Града Ужица” бр.58/2022.год. ) Градска управа за инфраструктуру и развој расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У  2023.год.

 

Јавни позив за доделу субвенције за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање спровођења активности рада Регионалног иновационог старт-уп центра Ужице за 2023.год. Средства за субвенцију опредељена су Одлуком о буџету града Ужица за 2023.год. у износу од 1.500.000,00дин. на позицији 342-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и економске класификације 451.

Након одлуке о додели субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Наведена субвенција додељује се за период од датума потписивања Уговора до 31.12.2023. године.

Рок за подношење понуда је 5 радних дана од дана објављивања овог конкурса на сајту града Ужица.