На основу Одлуке о буџету Града Ужица за 2021. годину (“Службени лист града Ужица” број 58/20), Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошења средстава прикупљених по основу пореза на имовину града Ужица за период 2018.-2021. година („Службени лист града Ужица“ број 37/18), Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства“ („Службени лист града Ужица“ број 11/19 и 4/20) градоначелница Ужица , дана 25. маја 2021. године,  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање проjеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“

 

 1. Опште напомене

Град Ужице суфинансираће у 2021. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење акције „Ужички програм локалног партнерства“ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина) у сарадњи са градом Ужицем.

Локална заједница је појам који укључује одређено подручје – део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједине или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Право учествовања на  јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије града Ужица окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 20 потписника –  грађана, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини Града Ужица. Изузетно, активности се могу спроводити и на земљишту које је у јавној својини Републике Србије, уз сагласност носиоца права својине, односно корисника земљишта. Надлежне службе Града ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајућу потврду, без накнадне.

2.Циљеви јавног позива

Циљеви акције „Ужички програм локалног партнерства“ су:

 • подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница;
 • развој партнерских односа између грађана и града Ужица у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину;
 • омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана које су исказале спремност на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројеката;
 • подстицања вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.


3.Финансирање пројеката

Пројекат се финансира са укупно 10.000.000,00 динара. Одлуком о буџету града Ужица за 2021. годину, на позицији 397, опредељена су средства за ову намену у висини од 10.000.000,00 (десет милиона) динара. Средства за ове намене обезбеђена су кроз наплату пореза на имовину и користиће се за реализацију акције „Ужички програм локалног партнерства“.

Град Ужице суфинансира максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не може бити већи од 1.000.000,00 динара, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта (група грађана) волонтерским радом, из сопствених средстава или кроз подршку локалних привредника.

Прихватљиви трошкови за суфинансирање из буџета града Ужица укључују:

 • трошкове пројектних активности које се спроводе искључиво на земљишту које је у јавној својини Града Ужица, или изузетно, активности на земљишту које је у јавној својини Републике Србије, уз сагласност носиоца права својине, односно корисника земљишта
 • трошкове услуга у оквиру пројектних активности,
 • трошкове набавке опреме,
 • трошкове који директно произилазе из реализације пројекта,
 • остале трошкове.

Неприхватљиви трошкови – трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета града Ужица:

 • зараде, хонорари за управљање реализацијом пројекта,
 • активности које се спроводе на земљишту које није у јавној својини Града Ужица.
 • пројекти са комерцијалним ефектима;
 • пројектне активности који су претходне године већ били финансирани;
 • инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре;
 • инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповина земље или зграда;
 • активности путовања, студије, учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности;
 • организација манифестација;
 • пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама;
 • покривање губитака или дуговања;
 • трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији);
 • активности пројекта који се већ финансирају из других извора.

Сви предложени пројекти који испуњавају конкурсне услове биће рангирани.

Уколико буде предложено више пројеката са територије једне месне заједнице, а испуњавају услове предвиђење конкурсом, Град ће суфинасирати пројекте узимајући у обзир прво критеријум да све месне заједнице буду равномерно заступљене.

Решење о избору пројеката за суфинансирање доноси Градско веће на основу Предлога конкурсне Комисије.

Подносилац предлога пројекта чији пројекат буде прихваћен за суфинансирање неће имати могућност управљања финансијским средствима, већ ће сва планирана плаћања вршити управа града Ужица.

 1. Правила јавног позива

Право учествовања на  јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије града Ужица окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 20 потписника –  грађана, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину.

Финансијску подршку Града Ужица могу добити искључиво пројекти који се баве решавањем дела мањих проблема локалних заједница на територији града Ужица, на земљишту које је у јавној својини града Ужица и који:

 • доводе до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице;
 • укључују допринос заједнице (волонтерски рад, нефинансијску и финансијску подршку локалних привредника и слично);
 • непосредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници;
 • имају реалан приступ у решавању проблема локалне заједнице;
 • на одржив начин дугорочно утичу на постизању позитивне друштвене промене.

Примери прихватљивих активности:

 • уређење паркова (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница);
 • уређење дечијих игралишта (поправка постојећих игралишта, изградња нових игралишта, а у складу са тренутно важећим стандардима);
 • уређење шеталишта (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница);
 • уређење излетишта (израда стаза, набавка мобилијара, набавка садница);
 • уређење неуређених зелених површина;
 • уређење спортских терена;
 • уклањање мањих дивљих депонија;
 • уређење прилаза за лица са инвалидитетом;
 • и сличне активности.

Пројекти се морају реализовати у року од 6 месеци од дана доношења одлуке.

 1. Процес подношења предлога пројекта

 Подносилац предлога пројекта (група грађана) доставља следећа документа у 3 примерка (један оригинал и две копије):

– Попуњен формулар за пријаву предлога пројекта (може се преузети са сајта)

– Буџет пројекта (може се преузети са сајта)

– Листу од 20 пунолетних грађана потписника/иницијатора пројекта.

Подносилац предлога пројекта (група грађана) попуњава документа на српском језику, ћириличним писмом. Предлог пројекта написан руком неће се сматрати важећим.

Пријаве се предају путем  поште (препоручено) на адресу: Ужице, улица Димитрија Туцовића 52, са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ – АКЦИЈА „УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА“ у ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ,  са напоменом на предњој страни:

„НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ САСТАНКА КОМИСИЈЕ“

На задњој страни затворене коверте обавезно навести назив пројекта и име и презиме особе за контакт.

Конкурс траје до 30. јуна 2021. године. Додатне информације у вези са учествовањем на Конкурсу могу се добити на број телефона 031/592-417, сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова. Питања се могу постављати и путем електронске адресе: udruzimose@uzice.rs

 1. Вредновање и рангирање предлога пројекта

Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката утврђује Конкурсна комисија коју чине представници градских управа одговарајуће струке, представници грађана, удружења, медија а коју, посебним решењем, образује Градоначелник.

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката биће објављена на интернет страници Града Ужица најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Процес вредновања и селекција предлога пројеката врши се у два корака.

Први корак обухвата административну проверу. Комисија врши  aдминистративну проверу  по следећим критеријумима.

Предлог пројекта мора испунити све горе наведене критеријуме (сви одговори морају бити „ДА“) како би пројекат био прихваћен за наредни круг вредновања.

Неблаговремене и непотпуне и пријаве које нису ускладу са условима конкурса, Комисија неће разматрати.

Други корак је техничко вредновање квалитета предлога пројекта, као и његовог утицаја на локалну заједницу. Технички критеријуми су подељени у 2 групе – прва група оцењује квалитет предлога пројекта, док друга група оцењује утицај предлога пројекта на локалну заједницу. Број бодова се додељује по следећој скали: 1 = незадовољавајуће, 2 = лоше, 3 = прихватљиво, 4 = добро, 5 = одлично. Ово вредновање се врши по следећим критеријумима:

Учесници конкурса имају право увида у поднете предлоге пројеката и приложену документацију по утврђивању Листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од 3 дана од дана објављивања наведене листе.

Одлуку о избору пројеката којима се из буџета Града Ужица додељују средства на предлог конкурсне комисије, у форми решења, доноси Градско веће у року од 10 дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања.

Одлука о избору пројеката објављује се на интернет страници Града Ужица.

 1. Обавезе подносилаца предлога пројеката након додељених буџетских средстава

Комисија прати реализацију пројеката и врши контролу њихове реализације.

Корисник средстава, дужан је да Комисији, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

У циљу транспарентности доделе и утрошка буџетских средстава, корисници средстава током реализације  Пројекта, морају на јасан и недвосмислен начин, у свим медијима и видовима оглашавања, да истичу да је њена делатност финансирана из буџета града Ужица.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

Јелена Раковић Радивојевић

Образац пријавеБуџет пројекта