Градска општина Севојно

У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/12) и Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2016. годину („Службени лист града Ужица “ број 33/15), објављује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА – ПРОГРАМА
“СЕВОЈНИЧКО КУЛТУРНО ЛЕТO 2016.“

 I    Градска општина Севојно ће средствима  буџета финансирати/суфинансирати реализацију пројекта / програма “Севојничко културно лето 2016.“

Јавни позив се односи на:

  1. програме из области ликовне уметности
  2. програме из области позоришне и филмске уметности
  3. програме из области народне традиције и фолклора
  4. музичке програме.

музичке програме.

Пројекти и програми чија ће се реализација  финансирати/суфинансирати из буџета Градске општине Севојно за 2016.годину, морају бити од  јавног интереса за локалну заједницу (пројекти и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе).

II     На конкурсу могу  учествoвати установе културе као и организације цивилног друштва:

–  које су регистроване у складу са Законом о удружењима

– које програм / пројекат реализује на територији Градске општине Севојно

– које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

– које у последње две године правноснажном одлуком нису кажњене за прекршај или привредни преступ везан за њихову  делатност

– које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

III      Средстава планирана за финансирање/суфинансирање пројеката-програма “Севојничко културно лето 2016.“, износе  300.000 динара.

IV      Време реализације програма / пројеката у оквиру  “Севојничког културног лета “је: јул, август и септембар  2016. године.

V       Образац пријаве може се преузети у Градској општини Севојно  или на  званичној интернет презентацији  Градске општине Севојно  www.sevojno.org.rs

Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

  1. анекс 1.  пријавни образац
  2. анекс 2.  образац предлога програма / пројекта;
  3. анекс 3.  образац буџета програма / пројекта;

АНЕКСЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

*   Документи под тачкама 1, 2  и 3  подносе се у три примерка

4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују и у области у којој се програм реализује.

*   Документи под тачкама  4  и 5   подносе се у  једном  примерку.

Установе културе као и организације цивилног друштва могу са више различити програма пројеката аплицирати на јавни позив по принципу: један програм –једна пријава.

* Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5) послати  у затвореној коверти са назнаком:  – Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма за реализацију Севојничког културног лета 2016.

на адресу:

Градска општина Севојно , Миливоја Марића 40, 31205 Севојно

VI    Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката  и програма организација цивилног друштва у 2016. години, сачиниће предлог пројеката/програма чија ће реализација бити подржана буџетским средствима Градске општине Севојно, у оквиру  “Севојничког културног лета “ и износа  буџетских средстава по кориснику.

Одлуку о пројекатима/програмима чија ће реализација бити подржана буџетским средствима доноси председник  Градске општине Севојно.

VII   Рок за подношење пријава  је  17.06.2016. године.

Контакт :

031/530-092, Бојана Оташевић

gosevojno@uzice.rs