Градска општина Севојно

У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласникРепублике Србије“, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/12) и Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2017. годину(„Службени лист града Ужица “ број 42-1/16), објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА – ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У 2017. ГОДИНИ

I

Градска општина Севојно ће средствима из буџета Градске општине Севојно у 2017. години финансирати/суфинансирати пројекате и програма из области културе који ће организације цивилног друштва релизовати на територији Градске општине Севојно у току 2017.године

Пројекти и програми чија ће се реализација финансирати/суфинансирати из буџета Градске општине Севојно за 2017.годину морају бити од јавног интереса за локалну заједницу (пројекти и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе)

II

На конкурсу могу учествoвати организације цивилног друштва:

– које су регистроване у складу са Законом о удружењима

– које су регистроване на територији града Ужица, а реализују програме-пројекте из области културе

– које програм / пројекат реализује на територији Градске општине Севојно

– која је поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у сладу са уговором о реализовању програма / пројекта, уколико је била носилац програма/пројекта претходне године

– које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

– које у последње две године правноснажном одлуком нису кажњене за прекршај или привредни
преступ везан за њихову делатност

– које немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања

– да у 2017.години нису аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у граду Ужицу

III

Средстава планирана за финансирање/суфинансирање пројеката-програма од јавног интереса за локалну заједницу из области културе опредељена за овај јавни позив износе 200.000 динара.

IV

Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2017. године.

V

Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

  1. анекс 1. пријавни образац
  2. анекс 2. образац предлога програма / пројекта;
  3. анекс 3. образац буџета програма / пројекта;

Анексе можете преузети овде:

Пријавни образац

Преузмите документ

Образац предлога програма / пројекта

Преузмите документ

Образац буџета програма / пројекта

Преузмите документ

Дотације ОЦД (word)

Преузмите документ

Дотације ОЦД (excel)

Преузмите документ

* Документи под тачкама 1, 2 и 3 подносе се у три примерка

4.уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;

5.фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у и у области којој се програм реализује( култура)

* Документи под тачкама 4 и 5 подносе се у једном примерку.

* Доказ да организација цивилног друштва у 2017.години није аплицирала и добила средства за реализацију истог програма/ пројекта у граду Ужицу прибавља Градска општина Севојно по службеној дужности.

* Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5) послати у затвореној коверти са назнаком: – Јавни позив ОЦД – финансирање/суфинансирање пројеката из области културе

на адресу:
Градска општина Севојно , Миливоја Марића 40, 31205 Севојно

VI

Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката и програма организација цивилног друштва у 2017. години, сачиниће предлог корисника и износа буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети председник Градске општине Севојно.

VII

Рок за подношење пријава је 08. април 2017. године.

Контакт:
031/530-092
gosevojno@uzice.rs
особа за контакт:
Милија Кулашевић, већник Градске општине Севојно задужен за спорт и културу