На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања  за 2021.година(број:2240-101-1/2021 од 29.06.2021)

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД УЖИЦЕ

 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.

У стручну праксу се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Стручна пракса спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се стручна пракса спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се стручна пракса спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:

 • до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
 • 000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 • 000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 • 000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
 1. врши обрачун и уплатудоприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере стручне праксе може остварити послодавац који припада:

 1. приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору – број лица која ће бити укључена у меру код послодаваца из јавног сектора не може прећи 40% укупно планираног броја лица за укључивање у меру, и то по следећим приоритетима:

 1. на пословима здравствених радника,
 2. на пословима социјалне заштите,
 3. на пословима образовања и васпитања,
 4. на пословима правосуђа;

в) има регистровано седиште или издвојену јединицу на подручју Града Ужица,

и испуњава следеће услове:

 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе-филијала Ужице у Ужицу, задовољава опште и посебне услове за укључивање у меру, у складу са важећим актима Националне службе и:
  • има најмање трећи ниво квалификације,
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
  • није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособљавало са средњим образовањем и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање);
 • да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца;
 • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који је најмање истог нивоа квалификације као и незапослени и, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

 • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у стручну праксу укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у стручну праксу укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у стручну праксу укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
 • програм стручног оспособљавања;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за послодавце адвокате – решење о упису у Именик адвоката;
 • извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или

извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;

 • доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица:
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/уверење/лиценца),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у мери подноси се филијали Ужице у Ужицу, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Ужице или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу мере стручне праксе доноси се на основу провере испуњености услова из Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у мери. У циљу провере испуњености услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

**Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру стручне праксе“ односи се на меру стручне праксе спроведену у организацији Националне службе по јавним позивима у 2018, 2019. и 2020. години.

***Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе” подразумева број лица која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку уговорне обавезе засновала радни однос код истог или другог послодавца. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

Динамика одлучивања

Одлука о спровођењу мере стручне праксе доноси се у року oд 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивим средствима по споразуму.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу мере, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе,Града Ужица и послодавца, односно незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба ће на основу достављене документације са Градом, послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења мере стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу мере стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује лицу на стручној пракси полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица на стручној пракси, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери стручне праксе могу се добити у филијали Ужице у Ужицу, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2021. године.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Захтев за учешће у мери стручна пракса