На основу Одлуке Градског већа града Ужица о расписивању Јавног позива број III 352-62/22 од 22.8.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист града ужица “ број 32/22), (у даљем тексту: Правилник), град Ужице

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији град Ужица за 2022. годину

 

 1. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

 

1)заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следећи критеријуми енергетске  ефикасности:

1)         Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2 K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2 K за спољна врата

2) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом

3) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка.

Укупно планирана средства које град заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 40 милиона динара.

Максимални износ бесповратних средстава који додељује Град и Министарство рударства и енергетике за финансирање појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ГРАДА СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове:

 1. Да је власник и да живи у породичној кући или стану на територији града Ужица.
 2. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
 3. доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 4. грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 5. грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
 6. решење о озакоњењу.
 7. потврда о поднетом захтеву за озакоњење и достављеним извештајима о затеченом стању са елаборатом геодетских радова (осим за набавку котла на гас, решење о извођењу радова на уградњи гасне инсталације издаје само за легалне објекте).
 8. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину.
 9. Да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту  у претходним  месецима минимално 30 kwh месечно.

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника

Право учешћа на јавном конкурсу немају:

 • Власници стамбених објеката који су користили средства града за меру за коју конкуришу

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:

 • Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

 • Средства се неће одобравати домаћинствима која су у току ове календарске године већ искористила могућност добијања бесповратних средстава из буџета града за сличне активности.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка Комисије за реализацију мера енергетске санације града.

Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом су за:

 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене),
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава,
 • Други трошкове који нису у складу са овим јавним позивом.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

А) Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • изјава о броју чланова домаћинства са фотокопијама личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта или потврду да је објекат у поступку озакоњења и да је предат извештај о затеченом стању са елаборатом геодетских радова;
 • Извод из листа непокретности за објекат, не старији од две године (фотокопија),
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец (или један од предходна три месеца), ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту;
 • предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавио Град Ужице;
 • Изјава подносица пријаве о коришћењу средства Града за ову намену

Б) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ужица,

В) На основу листе изабраних привредних субјеката, листе корисника средстава и достављених предрачуна склапају се уговори између привредних субјеката, Града Ужица и грађана, којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

Д) Документација коју крајњи корисник доставља извођачу радова након завршетка радова:

 1. Доказ о завршетку радова (потврда Стручне комисије),

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници града Ужица, или на портирници градске управе и садржи:

 • Комплетан текст Јавног конкурса,
 • Прилог 1 –- Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова
 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача иод којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
 • Прилог 3 – Изјава подносица пријаве о коришћењу средства Града за ову намену.
 • Прилог 4 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова
 • Прилог 5 – Потписана изјава о сагласности

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 25 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли градаУжица,

Конкурс је отворен до 30.09.2022. године.

Попуњен и потписан пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично у писарници Градске управе за урбанизам, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Димитрија Туцовића 52

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/592- 416 сваког радног дана у периоду од 12-14 h и електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.rs.

Консултације, за време трајања конкурса, обављаће се четвртком и петком у приземљу зграде Градског развојног центра (Петра Ћеловића бб) у периоду од 10-11 часова.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица, на портирници градске управе и Градској општини Севојно.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Избор објеката ће се вршити у складу са овим Јавним позивом и Правилником о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22.

ГРАД УЖИЦЕ

КОМИСИЈА

Број: 352-62/22

Датум: 06.09.2022. године

Прилог1Прилог2Прилог3Прилог4Прилог5