На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/16), члана 50. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 16. став 1 алинеја 2., а у вези  са чланом  37. Правилника о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађанау области спорта у граду Ужицу „Службени лист града Ужица“, број 45/18), дана 20.03.2019.године,Управа Градске општине Севојно доноси

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању поступка за одобравање годишњих програма
у области спорта за 2020. годину

  1. Објављује се Јавно обавештење о покретању поступка за одобравање годишњих
    програма у области спорта за 2020. годину (у даљем тексту: Јавно обавештење), у циљу
    доделе средстава из буџета Градске општине Севојно за реализацију годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана Градске општине Севојно у области спорта.
  2. Текст Јавног обавештења гласи:

„Позивају се спортске организације, спортска друштва и удружења са територије
Градске општине Севојно, града Ужица да доставе предлоге годишњих програма у области спорта за 2020. годину, најкасније до 20. априла 2019. године Спортском савезу Ужице, у циљу доделе средстава из буџета Градске општине Севојно, за реализацију годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана Градске општине Севојно, града Ужица у 2020. години.

Потребе и интереси грађана за чије се остварење подносе предлози годишњих
програма утврђени су чланом 137. став 1. тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14), и 16)
Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/16).“

  1. Јавно обавештење објавити на интернет страници Градске општине Севојно.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

УПРАВА

IV Број 151 /19

20.03.2019. године

Севојно