JAVNO PREDUZEĆE ”STAN” UŽICE

r a s p i s u j e

 

OGLAS

za davanje  u zakup prikupljanjem  zatvorenih pisanih ponuda:

 

 I  Poslovnog prostora/lokala u Sevojnu u viđenom stanju:

 1. lokal površine 54,7 m2u ul. Višeslava Bugarinovića 30, u Sevojnu

II  Početna cene mesečno:

 • 3,87 evra bez PDV, a 4,64 evra sa PDV po m2lokala, što za površinu od 54,70 m2  iznosi 211,69 evra bez PDV, odnosno 254,00 evra sa PDV u dinarskoj protivvrednosti, i

Lokal se može zakupiti za obavljanje dozvoljene delatnosti. Zakupnina se obračunava u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate i uvećava za PDV, komunalne i druge obaveze koje terete poslovanje u lokalu po računima javnih i/ili javnih komunalnih preduzeća. Preduzeće zadržava pravo da svake godine uveća ugovorenu zakupninu u slučaju promene procenjene tržišne visine zakupnine iz opšteg akta grada Užice kojim se uređuje zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini, kako u pogledu utvrđivanja početne visine zakupnine, tako i u pogledu razvrstavanja lokacija po zonama.

III  Depozit uz ponudu:

 • 762,00 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate

Depozit se polaže na račun preduzeća broj: 160-51497-09, kod Banca Intesa AD Beograd, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, najkasnije zaključno sa 14.2.2022. godine. Ponuđaču koji ne ostvari prioritet, depozit uz ponudu se vraća kada odluka o davanju lokala u zakup postane konačna.

Ponuđač  čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 5 dana od dana dostavljanja konačne odluke ne zaključi ugovor o zakupu lokala, kao i pravo da učestvuje na ponovnom oglasu za davanje u zakup istog lokala.

IV  Vreme trajanja zakupa:  5 godina.

Ulazak u posed lokala: odmah po zaključenju ugovora.

V   Obezbeđenje plaćanja zakupnine: najbolji ponuđač je dužan da pre zaključenja i kao uslov za zaključenje ugovora, položi preduzeću:

 1. depozitu visini od tri zakupnine iz najbolje ponude obračunate sa PDV (doplata razlike između trostrukog iznosa ponuđene cene i depozita iz tačke III ovog oglasa), izražene u evrima, a položene u dinarskoj protivvrednosti na dan polaganja. Nepolaganje depozita se smatra odustankom od ugovora, u kom slučaju se najboljem ponuđaču ne vraća depozit uz ponudu iz tačke III ovog oglasa. Nerealizovan depozit se vraća po isteku zakupa i predaji lokala, u dinarskoj protivvrednosti na dan vraćanja, bez kamate, pod uslovom da je zakupac izmirio obaveze u celosti i preduzeću predao lokal, i
 2. za svaku godinu zakupa – po 4 sopstvene registrovaneblanko menice ”bez protesta”. Fizičko lice koje nije preduzetnik, polaže registrovane menice, koje su avalirane od strane aktivnog pravnog lica ili preduzetnika.

VI  Razgledanje lokala – radnim danom, od 12 – 14 sati, počev od dana objavljivanja  oglasa, zaključno sa 14.02.2022. godine.

VII Kriterijum za izbor ponude je visina ponuđene zakupnine, a u slučaju dve ili više ponuda sa jednakom zakupninom – ponuda kojom je ponuđen veći broj meseci za plaćanje zakupnine unapred.

 VIII Ispravna ponuda mora da sadrži:

 • dokaz o uplati depozita u celosti,
 • potvrdu Lokalne poreske administracije grada Užica da je ponuđač izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ne stariju od 2 meseca pre otvaranja ponuda,
 • uverenje Poreske uprave Ministarstva finansije i privrede da je ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 2 meseca pre otvaranja ponuda,
 • iznos ponuđene zakupnine – najniže u visini početne cene iz tačke 3. ove odluke,
 • delatnost koju će ponuđač obavljati u lokalu,
 • broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, kao i
 • za fizička lica – ime i prezime, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana (JMBG) i adresu;
 • za preduzetnike – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj (MB) radnje i kopiju akta o osnivanju;
 • za pravna lica – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i
 • punomoćje za lice koje zastupa ponuđača.

IX Zatvorene ponude, za naznakom:

 „ponuda za zakup lokala u ul. Višeslava Bugarinovića br. 30“,

podnose se zaključno sa 14.02.2022. godine  pod uslovom da stignu  u prijemnu kancelariju preduzeća u ul. Marije Mage Magazinović br. 7 u Užicu – do 13,00 sati. Neblagovremene i neispravne ponude se odbacuju bez razmatranja.

X Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno podnesu ispravnu ponudu i koja nemaju dospelih, a neizmirenih obaveza za zakup nepokretnosti prema preduzeću.

XI Javno otvaranje ponuda izvršiće se u kancelariji direktora dana  14.02.2022 godine sa početkom u 14 sati.

Osobe za kontakt: Petrović Mileva i Kuzeljević Marija (tel. br. 031/513-259).