ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА МЛАДЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
ЗА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА
РАСПИСУЈЕ
III КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОМЛАДИНУ
У 2017. ГОДИНИ

  1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ

 

Чување и унапређење здравља младих, развијање здравих стилова живота ( према стратешком циљу ЛАП-а за младе Градске општине Севојно који подразумева  реализацију програма за очување менталног, физичког и репродуктивног здравља младих, као и пружање подстицаја раду спортских удружења, који за циљ имају јачање капацитета омладинског спорта )

 2УСЛОВИ

 

Право на конкурс имају установе, друге организације и удружења која реализују пројекте из приоритетних области из тачке 1. са седиштем на територији Градске оппштине Севојно ;

Пројекат се подноси на обрасцу пријаве као документ у “WORD“ програму;

Уз пројекат морају бити достављени следећи докази:

– Одлука органа управљања водеће организације о учешћу на конкурсу;

–  Акт о регистрацији водеће организацијe.

3. ЦИЉНА ГРУПА

 

Циљна група су млади старости од 15 до 30 година.

4. СРЕДСТВА

 

Средства за реализацију  пројеката за омладину планирана су Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2017. годину,  у износу  од 285.000,00 динара, на позицији 36 – Дотације невладиним организацијама -Имплементација ЛАП за младе Градске општине Севојно и омладински програми.

 

5. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Пројекат се мора реализовати до 20.12.2017. године, а средства одобрена конкусом морају бити оправдана најкасније до 31.12.2017 .

 6. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 

Образац пријаве може се преузети на интернет презентацији sevojno.org.rs или у просторијама Градске општине Севојно – Севојно, Миливоја Марића 40;

Пријаве се подносе у три штампана примерка и у електронској форми, преко писарнице Градске општине Севојно до 06.12.2017. године;

На коверти мора бити назнака “Пројекат за омладину“ – конкурс III;

Уколико је пројекат непотпун у формалном смислу, подносилац ће бити позван да у року од три дана допуни пројекат, а уколико то не учини пројекат се неће даље разматрати;

Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

7. ИЗБОР ПРОЈЕКТА

 

Одлуку о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Градске општине Севојно  у 2017. години донеће председник односно заменик председника , на предлог Комисије за избор пројеката.

8. ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 060/5314312;

Контакт особа : Бојана Оташевић, координатор за младе;

E-MAIL: boba.vuckovic@gmail.com

 

 

 

Овде можете преузети образац за конкурс