На основу члана 9 и 10. Правилника о стипендирању талентованих ученика и студената, број 67-4/20 од 15.10.2020. године, Комисија за стипендирање талентованих ученика и студената града Ужица за школску 2021/2022. годину, расписује

      К О Н К У Р С                                  

ЗА ДОДЕЛУ ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА  УЧЕНИЦИМА  И СТУДЕНТИМА

   ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

II  Услови за доделу градских стипендија:

 1. Општи услови

Ученици и студенти могу конкурисати за  стипендије града Ужица, под  следећим општим условима:

 • да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија
 • да се школују на терет буџета Републике Србије
 • да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса.
 1. Посебни услови за доделу градских стипендија:

2.1. Ученици средњих школа морају испунити следеће посебне услове:

1)  да су у претходној, школској 2020/2021. години, остварили  просечну оцену најмање 4,80

2)  да су у претходној, школској 2020/2021. години  учествовали на такмичењима из наставних предмета¹ или учествовали на

спортским такмичењима ² и освојили  једну од следећих награда:

–   прво или друго место на окружном такмичењу

–   прво, друго или треће место на републичком такмичењу

–   једно од првих пет места на међународном такмичењу.

 1. Основ за доделу стипендија су само награде освојене на такмичењима која су обухваћена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа и Календаром такмичења и смотри ученика средњих школа, које доноси Министарство просвете Републике Србије за сваку школску годину.
 2. Спортске награде су основ за доделу стипендије уколико су  испуњени  и додатни  услови:- да је у питању награда освојена на такмичењу у појединачном спорту- да је ученик учествовао на такмичењу као представник школе коју похађа.

    Докази који се подносе уз пријаву:

1)  сведочанство о завршеном разреду школске 2020/2021. године

2 )  диплому или потврду о постигнутим резултатима на такмичењима у школској 2020/2021. години

3 )  потврду о упису разреда у школској 2021/2022. години

4 )  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

  2.2. Студенти I године студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

1)  Остварена просечна оцена у завршном разреду средње школе најмање 4,80

2)  Учешће на такмичењима у завршном разреду средње школе које је резултирало освајањем:

а)  првог или другог места на окружном такмичењу

б)  првог, другог или трећег места на републичком такмичењу

в)  једног од првих пет места на међународном  такмичењу.

 Докази који се подносе уз пријаву:

1) сведочанство о завршном разреду средње школе

2) диплому или потврду о постигнутим резултатима на такмичењима у завршном разреду средње школе

3) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија у школској 2021/2022. години  и статусу студента који се школује на терет буџета

4) копија личне карте студента

5) уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

2.3. Ученици средњих школа и студенти I године студија првог степена који потичу из породица са троје и више деце, морају испунити посебан услов:

 1. да су у претходној, школској 2020/2021. години, остварили просечну оцену најмање 4,80.

            Докази који се подносе уз пријаву:

 • за ученике

1)  сведочанство о завршеном разреду школске 2020/2021. године

2 )  потврду о упису разреда у школској 2021/2022. години

3)   изводе из матичне књиге рођених за сву децу – браћу и сестре ученика који конкурише за градску стипендију

4)   личну изјаву једног од родитеља о члановима породичног домаћинства оверену код јавног бележника;

–   за студенте I године студија првог степена

1)   уверење факултета/високе школе о уписаној години студија 2021./2022. и статусу студента који се школује на терет буџета

2)   копија личне карте студента

3)   уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа

4)   изводе из матичне књиге рођених за сву децу – браћу и сестре ученика који конкурише за градску стипендију

5)   личну изјаву једног од родитеља о члановима породичног домаћинства оверену код јавног бележника.

 2.4. Студенти II године и виших година студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 1. положени сви испити из претходне године студија, предвиђени студијским програмом
 2. остварена просечна оцена, из претходне године студија,  најмањe 9,00.

Докази који се подносе уз пријаву:

1)  уверење факултета/високе школе о уписаној години студија у школској 2021/2022. години  и статусу студента који се школује на терет буџета

2)  уверење факултета о оствареној просечној оцени на претходној години студија и о положеним испитима –  чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као 60 ЕСПБ освојених бодова

3)  копија/очитана  лична карта студента / уколико се испуњење услова – да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса, не може утврдити из личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

2.5. Студенти студија другог степена морају испунити следеће посебне услове:

 1. положени сви испити из претходне године студија, предвиђени студијским програмом
 2. остварена просечна оцена, из претходне године студија,  најмањe 9,00
 3. да је студент незапослен.

 Докази који се подносе уз пријаву:

1) уверење факултета/високе школе о уписаној години студија другог степена у школској 2021/2022. години  и  статусу студента који се школује на терет буџета

2) уверење факултета о оствареној просечној оцени на завршној години студија првог степена или на претходној години студија другог степена

3)  копија/очитана  лична карта студента / уколико се испуњење услова – да имају пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година уназад, непрекидно, у односу на датум расписивања конкурса, не може утврдити из личне карте као доказ се подноси  уверење о пребивалишту  издато од стране надлежног органа.

4) доказ да су незапослени – очитана здравствена књижица из које се види основ здравственог осигурања или уверење Фонда ПИО да студент није обвезник пореза и доприноса по основу радног односа.

III Ученик односно студент може у току једне школске године остварити право само на једну стипендију из буџета Града Ужица.

Напомена:

Закон о ученичком и студентском стандарду  (Службени гласник РС број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019),

Члан 11. Став 14: “Прaвo нa учeничку oднoснo студeнтску стипeндиjу пo oдрeдбaмa oвoг  зaкoнa нeмa учeник oднoснo студeнт кojи je прaвo нa учeничку oднoснo студeнтску стипeндиjу oствaриo у склaду сa oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. ”;

Члан 11а. Став 14: ”Прaвo нa стипeндиjу зa изузeтнo нaдaрeнe учeникe oднoснo студeнтe нeмa учeник oднoснo студeнт кojи je прaвo нa нeку другу учeничку oднoснo студeнтску стипeндиjу или крeдит oствaриo у склaду сa oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa из буџeтa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe oднoснo из буџeтa Рeпубликe Србиje.”

IV Исплата стипендија

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата, за период септембар – јун,  у школској години за коју је стипендија додељена.

V Рок за подношење пријава на конкурс

Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова,  подносе се Комисији за стипендирање талентованих ученика и студената, града Ужица за школску 2021/2022. годину,  преко писарнице Градске управе, соба број 12, закључно са  08.11.2021. године, или преко поште на адресу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, 31 000 Ужице, ул. ДимитријаТуцовића 52.

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе или на интернет страници Града Ужица.

Напомене:

–  Уз пријаву се подносе копије тражених доказа.

–  Тражена уверења могу бити исказана на једној или више исправа зависно од праксе факултета/високе школе и образаца које користе.

– Надлежна служба Градске управе сачинила је образац уверења за потребе поступка по овом конкурсу, који се оверава на високој школи/факултету. Овај образац није обавезан.

Контакт особа:

Љиљана Јовановић,

031/ 590-154, 064/8062638,

ljiljana.jovanovic@uzice.rs

број 67-4/21, 20.10.2021. год

 

Документа за преузимање

Образац уверењаОбразац пријаве за студенте II степенаОбразац пријаве за студенте II године и виших година студија I степенаОбразац пријаве за студенте I годинеОбразац пријаве за средњошколцеОбразац пријаве за средњошколе и студентe I године студија првог степена -троје и више децеОбразац личне изјаве