ГРАДОНАЧЕЛНИК
II Број:651-2/20
Датум:5.02.2021.год

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00038/2021-01/2 године, чланова 87, 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник РС“ број 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14),  члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/16 и 8/17), члана 76. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица, број 4/19) и Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину („Службени лист града Ужица“ број 58/20) градоначелник града Ужица

Р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2021. годину

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ЊИХОВ ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Ужица; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ужица за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Напомена: Извештавање о раду органа града Ужица није део јавног интереса и не може бити тема Пројекта, у складу са Локалним антикорупцијским планом (ЛАП) града Ужица.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Ужица у 2021.години II број 651-2/20 од 30.12.2020.године, износе 17.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту је 30.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 4.500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2021. години.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Ужица;

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Ужица.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцену пројеката су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања а посебно:

 • Значај пројекта са становишта:
  остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
  – остваривање намене конкурса;
  – усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
  – идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
  – заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истрaживачог приступа.
 • Утицај и изводљивост са становишта:
  – усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
  – степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
  – мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
  – разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
  – степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта:
  – степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
  неопходни ресурси за реализацију пројекта;
  – стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта:
  – прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
  – економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима а посебно:

 • да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 • доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су јавно информисање становника града Ужица о следећим темама:

 • збивањима на локалном нивоу,
 • збивањима у образовању, култури, уметничком стваралаштву, спорту, туризму,
 • збивањима у привреди, предузетништву и пољопривреди,
 • здрављу људи, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури,
 • људским правима, развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

IV РОКОВИ

Конкурс је отворен 30 дана (словима: тридесет дана) од дана објављивања у недељним новинама „Вести“, од 5.02.2021.године до 8.03.2021.године.

Одлуку о расподели средстава донеће градоначелник града Ужица најкасније 90 дана од дана закључења конкурса.

V ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четирипримерка. Образац се преузима са сајта града Ужица rs:
  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 2. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 • Опционо: Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

 VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије,прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије.

Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Вести“, односно до 25.02.2021. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о спречавању против корупције.

VII  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту града Ужица, www.uzice.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријава са документацијом се подноси на писарници града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, са назнаком: За конкурс за јавно информисање или поштом, препорученом пошиљком, са свом потребном документацијом.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране као ни пријаве уз које није достављен ниједан прописани документ наведен у конкурсу или је пријава поднета на погрешном обрасцу.

VIII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Оцену пројеката поднетих на конкурс вршиће стручна комисија од 3 (три) члана. Изузетно, у случају да на конкурс буде поднето преко 50 пројеката, градоначелник ће именовати Комисију од 5 (пет) чланова.

IX НАПОМЕНЕ

Образложено Решење о расподели средстава донеће градоначелник Ужица, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на званичном сајту града Ужица.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектних активности.

X ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на званичном сајту града Ужица www.uzice.rs и у недељним новинама “Вести“.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/590-150, или лично, у канцеларију број 40, зграда града Ужица, радним данима од 07,30 – 15,00 часова.

Контакт особа: Тамара Бајровић.

                                                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                        Др Јелена Раковић Радивојевић

 

 Документа за преузимање

Образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисањаБуџет пројекта