На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије ”, број 16/2018) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса („Службени лист града Ужица број:49/19”), Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за финансирање/суфининсирање програма  у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2020.годину на седници одржаној 27.02.2020. године,  утврђује

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

НА  ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАСИРАЊЕ/ СУФИНАСИРАЊЕ

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО У 2020.ГОДИНИ

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ:

 

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Број бодова
1. 111/2020 Певачка група          ,, Славуј“ Севојно ,,Звуци завичаја“  28
2. 112/2020 ,,Општинско удружње бораца ослободилачких ратова до 1999. године Севојно“ ,,Програм реализације активности на неговању традиција ослободилачких ратова Србије до 1999.године“ 28
3. 113/2020 Културно уметничко друштво,,Наш завичај“ „Звуци нашег завичаја“ 88

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање се предлажу програми удружења од редног броја 1, закључно са редним бројем 3.

ПРОГРАМИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ УСЛОВА

 

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Образложење
1. 109/2020 Певачка група,,Бећари“ ,,Културно лето Бећара Севојно“ Раније добијена буџетска средства нису оправдана
2. 110/2020 ,,Удружење пензионера Севојно“ Севојно Јавни конкурс за финансирање/суфининсирање програма  у области културе из буџета Градске општине Севојно  у  2020.г Раније добијена буџетска средства нису оправдана

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Севојно на адресу Миливоја Марића 40, Севојно,  са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за финансирање/суфининсирање програма  у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2020.години”.

 

ГРАД УЖИЦЕ

Градска општина Севојно

II број  115/2020

27.02.2020. године

Севојно

Kомисијa за спровођење

jавног конкурса у области културе 2020. године