ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

ПРЕДСЕДНИК

II број 404-677/18

26.11.2018. године

Севојно

 

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности II Број 404-677/18 од 23.11.2018. године,

 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО ГРАДA УЖИЦA

Севојно, Миливоја Марића број 40

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Градска општина Севојно- Градa Ужицa , упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.sevojno.org,  www. uzice.rs,

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: добра.
 3. Предмет јавне набавке: Набавка возила за потребе Градске општине Севојно
 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама

6.Назив и ознака из општег речника набавке: моторна возила –34100000-1.

7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.sevojno.org  и www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска општина Севојно, Миливоја Марића  бр. 40, 31205  Севојно  уз напомену ,, Понуда за јавну набавку мале вредности: Набавка возила за потребе Градске општине Севојно (добра): II Број 404-677/18- НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 06.12.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 06.12.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске општине Севојно, мала сала.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт је : Данка Антонијевић, дипломирани правник danka.antonijevic@uzice.rs

Наташа Вукашиновић, дипломирани правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ