Веће Градске општине Севојно је извршни орган Градске општине. Председник Градске општине је председник Већа градске општине.

Веће Градске општине Севојно чине Председник градске општине, заменик председника градске општине и пет чланова које бира Скупштина Градске општине на период од четири године.

Надлежности Већа Градске општине Севојно су:

1. предлаже Статут, буџет, Одлуку о организацији Управе градске општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина Градске општине,

2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине градске општине,

3. врши надзор над радом Управе градске општине,

4. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,

5. поставља и разрешава начелника Управе градске општине,

6. даје сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине,

7. доноси Пословник о свом раду,

8. редовно извештава Скупштину градске општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине,

9. врши друге послове утврђене Статутом и другим актима градске општине.