Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на  основу  члана 68. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон)  даје следеће:

 

Обавештење  о  пријему  Захтева за измену и допуну  Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и механички третман  неопасног отпада

Оператер постројења „Impol Seval Valjaonica Aluminijuma“ а.д. Партизанска бб, Севојно, МБ: 07606265, ПИБ: 1015000886, је дана 21.02.2023. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-03/10-07 за измену и допуну дозволе за складиштење и мехнички  третман неопасног отпада који се налази на кат. парцели бр.4342/2 КО Севојно, у ул. Првомајска бб, у Севојну на територији града Ужица. Захтев за измену дозволе за складиштење неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, регистарски број дозоле 03/1, издато под бројем VI 504-03/10-07 од 24.08.2021. године.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 10 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси Града Ужица: www.uzice.rs.