ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБИНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-28/21

Датум: 17.11.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „COPPER COM” ДОО Ужице, мат.бр.06278043, ПИБ: 101503879, ул. Партизанска бб, Ужице, спроведен поступак за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Пословни комплекс за откуп, складиштење и третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 3714/2 КО Севојно, у ул. Партизанска бб, у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење VI број 502-28/21 -VI од  15.11.2021.године којим се УТВРЂУЈЕ да се носилац пројекта – „COPPER COM” ДОО Ужице ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за наведени пројекат.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу, као и на службеном сајту Града Ужица и доставити своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09).

Решење можете погледати ОВДЕ.