ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

VI Број:504-3/10-7

Датум: 29.03.2023.год.

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу  члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон)  даје следеће:

Обавештење  о  донетом решењу о измени интегралнe дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Оператер постројења „Impol Seval Valjaonica Aluminijuma“ а.д., Севојно, матични број: 07606265, ПИБ: 1015000886, ул. Првомајска бб, Севојно, је дана 21.02.2023. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-3/10-07 за измену и допуну дозволе за складиштење и мехнички  третман неопасног отпада који се налази на кат. парцели бр. 4342/ 2 КО, у ул. Првомајскa бб, у Севојну на територији града Ужица. Захтев за измену дозволе за складиштење неопасног отпада поднет је због измене Решења, регистарски број дозоле 03/1, издато под бројем VI 504-3/10-07 од 24.08.2021. године.

Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине, Одељење за заштиту животну средину и одрживи развој је 28. марта 2023. године, донело решење број VI број 504-3/10-07, о издавању измењене интегралне дозволе регистарски број 03/1 за складиштење и третман неопасног отпада.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог решења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа. Решење можете погледати ОВДЕ