ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 504-07/11-01

Датум: 10.08.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН И ПОНОВО ИСКОРИШЋАВАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер  МПП «Јединство» АД Севојно, ул. Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136, поднео је овом органу поднео Захтев VI број 504-07/11-01 од 28.06.2021. године, за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман  и  поновно искоришћење неопасног отпада.

У току поступка, ово Одељење је, сходно чл. 69.Закону о управљању отпадом (,,Службени гласник РСˮ, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), обавестило јавност о подношењу захтева за издавање интегралне дозволе. У датом року није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужице је оценило да су испуњени услови за издавање (обнављање) дозволе за складиштење, механички третман и поновно искоришћење неопасног отпада којом се одобрава третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада- оператеру МПП «Јединство» АД Севојно, ул. Првомајска бб, Севојно, мат. бр. 07188307, ПИБ: 102136136 и уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројeм 02/1.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.