ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број:502-21/19
Датум:13.11.2019.год.

 О  Б   А   В   Е   Ш   Т   Е   Њ   Е

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је Министарство заштите животне средине донело Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштење и механички третман опасног отпада (оловни акумулатори и батерије, никл – кадмијум батерије и акумулатори, електролит из батерије и акумулатора, каблови који садрже уље, катран од угља и др. опасне материје, изолациони маатеријал са азбестом и др. изолоциони материјал који садржи опасне материје, као и електрична и електронска опрема која садржи опасне материје) на к.п. 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-1997/2019-03, носиоца пројекта – предузећа Небос ДОО, Првомајска бб, Ужице.

Увид у донето Решење о одређивању обима и садржаја предметне студије може се извршти  у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија бр.426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Републике Србије на Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије, путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Обавештење се објављује на основу чл.14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину  („Сл. гласник РС“, 135/04 и 36/09).