ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/20

Датум: 06.10.2021.год.

 

На основу члана 24. став 1., чл. 25. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 Носиоцу пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2, 11000 Београд, мат.бр. 17162543, ПИБ 100002887, решењем VI број 502-21/20 од 05.10.2021.године дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“ – УЕ161/УЕУ161/УЕО161 на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно, у ул. Партизанска бб, у Севојну

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на сајту www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

Документа за преузимање

Решење Телеком Србија А.Д.