ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,

ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

OДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број: 504-12/23
Датум:
05.12.2023.год.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу  члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23)  даје следеће:

Обавештење  о  донетом Решењу о измени и допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада

 

Оператер постројења „Ваљаоница бакра Севојно“ АД, Ужице, матични број: 07606273, ПИБ: 101624563, ул. Првомајска бб, Град Ужице, је дана 11.10.2023. године поднео је Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 504-12/23 за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада који се налази на кат. парцели бр. број 4342/1 КО Севојно, у ул. Првомајска бб, Севојно на територији града Ужица. Захтев за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, издато под бројем VI 504-12/23-1 од 24.07.2023. године, регистарски број дозоле 07/1.

Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине, Одељење за заштиту животну средину и одрживи развој је 30. новембра 2023. године, донело решење број VI број 504-12/23, о издавању измењене и допуњене интегралне дозволе регистарски број 07/1 за складиштење и третман неопасног отпада.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог решења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.