Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10, 14/16, 95/18 – др.закон и 35/23)  даје следеће:

 

Обавештење  о  донетом решењу о измени интегралнe дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Оператер постројења „COPPER COM“ ДОО, Партизанска бб, Севојно, МБ:06278043, ПИБ: 101503879, поднео је Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – Захтев VI број 504-8/11-01 за измену и допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада који се налази на кат. парцели бр. 3714/2 КО Севојно, у ул. Партизанска бб у Севојну на територији града Ужица. Захтев за измену дозволе за складиштење неопасног отпада поднет је због измене и допуне Решења, регистарски број дозоле 05/1, издато под бројем VI 504-08/11-01 од 01.02.2023. године.

Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине, Одељење за заштиту животну средину и одрживи развој је 19. јуна 2023. године, донело решење број VI број 504-8/11-01, о издавању измењене интегралне дозволе регистарски број 05/1 за складиштење и третман неопасног отпада.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде – Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог решења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије, а подноси се преко првостепеног органа.

Решење о измени интегралне дотволе за складиштење и третман неопасног отпада